Diari digital de la URV -

Totes les notícies de "Càtedra Universitat i Regió del Coneixement"

Un concepte que evoluciona

L’adjectiu rural s’ha referit tradicionalment a la vida i les activitats vinculades al camp. S’utilitza per designar entorns en què les persones viuen d’aprofitar els recursos del camp de manera directa.

La ruralitat, però, es contempla de manera cada cop més polièdrica. De fet, en podem identificar diverses tipologies, per exemple en funció de la relació amb les ciutats: zones periurbanes, espais agraris (industrialitzats o no), nuclis intermedis amb serveis, zones de muntanya amb funció de segona residència