28/06/2018 Entrevista

Albert Castellanos Maduell, secretari general del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya

“La RIS3CAT defineix una visió de futur àmplia i compartida”

Per què la Unió Europea aposta per l’especialització intel·ligent de les regions? Quines oportunitats ofereix?

Les estratègies de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent (RIS3) donen suport a les especialitzacions econòmiques i de coneixement que més s’adeqüen als recursos, les capacitats i les habilitats de cada territori reforçant, per tant, el seu potencial d’innovació. Els territoris de la UE, en funció de la seva especialització econòmica i tecnològica i de coneixement, de les tendències globals i del seu posicionament en les cadenes internacionals de valor, han de definir les seves RIS3. Amb les RIS3, la Unió Europea  vol donar coherència a les inversions en recerca i innovació finançades amb fons europeus amb l’objectiu de maximitzar-ne l’impacte en el desenvolupament econòmic i social als territoris i al conjunt d’Europa.

La Unió Europea promou que els sistemes regionals de recerca i innovació i les polítiques públiques s’orientin cap als reptes de la societat, les necessitats de la ciutadania i la innovació col·laborativa, potenciant la innovació i la recerca com a motor de transformació social.

Com es concreta l’estratègia d’especialització intel·ligent a Catalunya?

La RIS3CAT defineix una visió per a Catalunya: un país de base industrial, que té una economia oberta, competitiva i sostenible, que combina talent, creativitat, un teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència, en el marc d’una societat dinàmica, emprenedora i inclusiva. Hi conviuen multinacionals i empreses locals, sectors consolidats i amb lideratge internacional i sectors tecnològics emergents.

La RIS3CAT identifica set àmbits sectorials d’especialització i sis tecnologies facilitadores clau que han de facilitar a Catalunya la transició cap a un model econòmic més competitiu, sostenible  i integrador. El document del Pla d’acció de la RIS3CAT, que s’actualitza anualment, conté els instruments de suport a la recerca i la innovació finançats amb el FEDER. A Catalunya l’especialització intel·ligent l’entenem com un procés dinàmic que és el resultat de les decisions d’inversió dels agents  de Catalunya, tant de les empreses com de les universitats i els altres agents de recerca i innovació.

La RIS3CAT ha dissenyat instruments alineats d’acord a les necessitats identificades. Quins instruments sorgits de la implementació de la RIS3CAT pot destacar?

Els instruments més coneguts són les comunitats RIS3CAT i els PECT, però la RIS3CAT també impulsa altres instruments innovadors i transformadors com la compra pública d’innovació i el programa Catlabs.

Com es monitora l’estratègia? Hi ha dades quantitatives de l’impacte? Quina és la seva valoració fins al moment?

Els processos de descoberta que la Comissió Europea vol incentivar mitjançant les RIS3 requereixen formes de governança més participatives, amb sistemes de monitoratge i d’avaluació no centrats en l’assoliment d’uns objectius prèviament establerts, sinó en un procés de descoberta i aprenentatge en el qual participen els agents de la quàdruple hèlix.

El sistema de monitoratge ens ha d’ajudar a comprendre com funciona l’ecosistema de recerca i innovació en la seva complexitat i de manera dinàmica (especialització sectorial, per tecnologies, actors, interrelacions, connexions internacionals…) i ens ha d’aportar noves evidències per inspirar noves polítiques públiques i noves dinàmiques.

En breu tenim previst presentar una primera versió d’una plataforma digital oberta (RIS3-MCAT) que permet mapar les xarxes de col·laboració dels agents d’R+D+I i les empreses de Catalunya a partir de les dades de projectes seleccionats a través de convocatòries competitives finançades amb fons europeus. La plataforma facilita la segmentació de les entitats i els projectes per àmbits sectorials i tecnologies, així com també l’anàlisi de tendències i de comunitats i xarxes de recerca i innovació en àmbits emergents i en col·laboració amb socis internacionals. Serà una eina cabdal per a tots els agents del sistema de recerca i innovació, que ens ajudarà a la presa de decisions estratègiques basades en l’evidència.

Els projectes de la RIS3CAT es monitoren amb indicadors quantitatius i qualitatius. Encara és molt d’hora per valorar-ne l’impacte. L’any 2019 es farà una avaluació intermèdia de la RIS3CAT, mentre que l’avaluació final no es podrà fer fins després del 2023.

Creu que s’ha incrementat la col·laboració publicoprivada i l’encaix entre ciència i tecnologia?

Sens cap dubte, la RIS3CAT ha contribuït a articular projectes col·laboratius i a mobilitzar el coneixement i les capacitats científiques i tecnològiques cap a reptes de les empreses, les administracions públiques i la ciutadania.

Es parla de procés bidireccional i iteratiu que ha tingut en compte diferents paràmetres i criteris, i ha comptat amb la participació de diferents stakeholders en la seva configuració. A més, la seva implementació requereix una governança multinivell, com s’ha articulat?

Els protagonistes de la RIS3CAT són els actors del sistema d’innovació, particularment universitats, centres de recerca i tecnològics, administracions públiques i empreses, que accedeixen al FEDER per executar projectes estratègics d’innovació que generen valor econòmic i social al país. La RIS3CAT potencia la col·laboració entre els diversos agents i fomenta projectes i actuacions innovadors orientats a resoldre reptes econòmics i socials.

El sistema de monitoratge de la RIS3CAT preveu la participació activa de tots els agents implicats, amb l’objectiu d’extreure’n aprenentatges i lliçons per millorar les polítiques públiques de suport a la innovació i, especialment l’impacte econòmic i social dels projectes.

Els projectes d’especialització i competitivitat territorial (PECT) són un instrument que té per objectiu generar activitat econòmica innovadora a nivell regional. Les aliances entre diversos agents són un dels requisits bàsics. Quin és el resultat d’aquestes propostes de governança estratègica? Quin impacte directe tenen en el conjunt del territori català?

Els PECT són un instrument molt innovador, que és referència arreu d’Europa, atès que són molt pocs els  territoris que han articulat la participació activa dels ens locals en la implementació de les RIS3. La primera convocatòria de PECT s’ha resolt molt recentment i, per tant, és molt d’hora per parlar d’impacte. S’han destinat 30 milions d’euros a 25 PECT, amb 144 actuacions arreu del territori de Catalunya. Hi ha projectes molt interessants, que estan generant noves dinàmiques de col·laboració entre els agents del territori, especialment entre universitats i ens locals. Sens dubte els PECT tindran un rellevant impacte directe al territori. La propera convocatòria està prevista per a finals d’any. Així mateix, en el marc del programa Catlabs estem treballant en el codisseny de nous processos i metodologies per donar resposta a reptes complexos del territori que requereixen la col·laboració de diversos agents, amb un enfocament orientat a l’impacte col·lectiu, mesurat en termes tant econòmics com socials.

Podria afirmar-se que aquesta col·laboració entre els diferents agents de la quàdruple hèlix ha fomentat la competitivitat a Catalunya? Podria donar-nos un cas d’èxit?

La col·laboració entre els agents de la quàdruple hèlix per donar respostes innovadores als reptes que tenim com a societat és probablement el principal repte de la RIS3CAT i sense cap dubte contribuirà a la competitivitat del país. El proper informe de seguiment de la RIS3CAT, previst per a finals d’any,  ja inclourà els primers casos d’èxit. El que ens hauria de fer pensar és que la major part dels exemples d’èxit parteixen d’una tasca de planificació i definició estratègica prèvia. Que no s’ha improvitzat arrel d’una convocatòria, sinó que probablement ha madurat i s’ha concretat.

Com s’articula la visió de futur entre agents de les diferents regions de Catalunya?

La RIS3CAT defineix una visió de futur àmplia i compartida. Els reptes als quals vol donar resposta la RIS3CAT  i els instruments per articular aquestes respostes interpel·len i impliquen agents d’arreu del territori de Catalunya. Amb les comunitats RIS3CAT, les empreses, les universitats i els altres agents de recerca i innovació s’articulen i col·laboren en la implementació d’una agenda per a la transformació de les indústries en base a la recerca i la innovació. Amb els PECT, les entitats locals, les universitats i altres agents del territori col·laboren en projectes per a la transformació i la creació de valor econòmic i social al territori. Mitjançant la compra pública d’innovació, les administracions públiques col·laboren amb empreses i amb altres agents per desenvolupar respostes innovadores als reptes socials.

En altres paraules, la RIS3CAT és una agenda de país transformadora, que promou la mobilització i l’articulació dels recursos i les capacitats disponibles al territori per desenvolupar respostes innovadores. Els instruments de la RIS3CAT promouen que el país avanci cap a un model de desenvolupament més sostenible, inclusiu i competitiu, mitjançant la generació de noves oportunitats i de valor econòmic i social.

En la presa de decisions sobre les polítiques d’innovació quina ha estat i quina és la reflexió i participació dels agents, i de les regions catalanes?

Si ens centrem en la RIS3CAT, en el seu disseny van participar els agents interessats mitjançant grups de treball i una consulta pública. Però el paper més rellevant dels agents i dels territoris és en la priorització dels àmbits d’especialització mitjançant l’impuls i l’execució de projectes de recerca i innovació amb cofinançament del FEDER. Des d’un àmbit estrictament territorial, a través dels PECT s’ha vehiculat per primera vegada estratègies d’innovació consensuades amb els agents locals d’abast supramunicipal. Algunes de les quals fins i tot han tingut un abast regional. L’experiència de la primera convocatòria dels PECT és útil per veure l’abast, fortaleses i debilitats d’involucrar als agents locals i regionals en la definició d’estratègies d’innovació.

Quin paper concret hi té la universitat en la RIS3CAT? Més enllà d’aquesta estratègia, quin paper hauria de tenir la universitat en la governança de les regions?

Les universitats tenen un paper clau en la generació, la difusió i l’aplicació de coneixement per a la competitivitat i el desenvolupament sostenible del territori.  A la RIS3CAT les universitats participen activament en gairebé tots els instruments, en col·laboració amb empreses i administracions públiques i contribuint a desenvolupar solucions innovadores als reptes de la societat.  La formació i la generació  i la transferència de coneixement han de continuar sent la seva principal contribució per avançar cap a un model de desenvolupament més sostenible, inclusiu i competitiu.