Convocatòries 18/06/2019

Roda de premsa per presentar els acords del Consell de Govern de la URV

 • Data: Dimarts, 18 de juny a les 13.30 h
 • Lloc: Sala de reunions de l'ETSE (Escola Tècnica Superior d'Enginyeria), al campus Sescelades, a Tarragona

Dimarts 18 de juny es fa el Consell de Govern de la URV. La rectora, María José Figueras i la gerenta Eva Borràs, compareixeran en roda de premsa per explicar els acords a les 13.30 hores a la sala de reunions de l’ETSE (Escola Tècnica Superior d’Enginyeria), al campus Sescelades, a Tarragona.

Entre els punts a tractar destaquen l’aprovació definitiva de la memòria econòmica del 2018, la convocatòria de 50 noves places de personal investigador predoctoral en formació Martí i Franquès 2019, i la proposta de nomenament de nous doctor o doctora honoris causa.

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (29/04/2019)
 2. Informe de la rectora
  • Informació general
  • Informe Eficiència i eficàcia en l’ús dels recursos
 3. Economia, gestió pressupostària i infraestructures
  • Informe sobre contractació pública
  • Aprovació, si escau, de la memòria econòmica de l’any 2018: liquidació definitiva del pressupost, informe de gestió del pressupost, informe de la situació patrimonial i balanç patrimonial anual.
 4. Programació Acadèmica i Docència
  • Informació sobre la Comissió de Política Acadèmica i Docència, delegada del Consell de Govern
  • Aprovació, si escau, de la modificació de l’oferta de places de grau per al curs 2019-20
 5. Estudiants i Ocupabilitat
  • Informació sobre la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern
 6. Recerca i Planificació Científica
  • Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Recerca)
  • Aprovació, si escau, de la convocatòria de places predoctorals del programa Martí i Franquès
 7. Innovació i Transferència del Coneixement
  • Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Transferència i Innovació)
  • Aprovació, si escau, de l’ampliació de capital de l’empresa iMicroQ
 8. Personal
  • Informació sobre la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de govern
  • Aprovació, si escau, de la convocatòria de places dels cossos docents universitaris vinculades a institucions sanitàries
  • Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat agregat
  • Aprovació, si escau, de les places de professorat lector Serra Hunter 2019
  • Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de PI-SECTI
  • Aprovació, si escau, de l’ampliació del termini de presentació de sol·licituds de promoció de TU/CEU a CU
  • Aprovació, si escau, de l’addenda al Calendari laboral del PAS
  • Aprovació, si escau, del Reglament de Formació del PAS
 9. Internacionalització
  • Aprovació, si escau, de l’adscripció de la URV a Aurora Universities Network i de la participació com a membre del consorci European Universities Network/Agora
 10. Secretaria General i Igualtat
  • Aprovació, si escau, del conferiment del títol de doctor o doctora honoris causa
  • Aprovació, si escau, de la designació de membres de comissions i de representants a entitats externes
  • Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament electoral (PAS Departaments)
  • Ratificació, si escau, de convenis institucionals
 11. Afers de tràmit
 12. Torn obert de paraules

 

Print Friendly, PDF & Email