Nota legal

En compliment del que estableix la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d’aquest web seran tractades de forma confidencial i es destinaran exclusivament a les finalitats expressades en cada cas.

Pel que fa als drets d’autors, els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, amb adreça DNS www.urv.cat (i www.urv.cat), amb seu i domicili social a:

Carrer de l’Escorxador, s/n 43003 Tarragona Q-9350003-A

Per tant, la URV està degudament autoritzada per utilitzar el material publicat.

Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, comercialització, emmagatzematge, comunicació pública o transformació, total o parcial, necessita el consentiment exprés i escrit de la URV.

Respecte als drets de propietat intel·lectual, els continguts i elements gràfics que formen part del lloc web www.urv.cat (www.urv.cat) són de titularitat exclusiva de la Universitat Rovira i Virgili i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides, d’acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. Hi són igualment d’aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria.