Privacitat

Política de privacitat

1. Tractament de les dades

Només es recullen o capturen els noms, les adreces personals (de treball o electròniques), els números de telèfon o qualsevol altra dada de caràcter personal que voluntàriament faci arribar l’usuari i, únicament, per als objectius específics que així ho requereixin.

Es garanteix la confidencialitat en el tractament de totes les dades de caràcter personal a les quals es tingui accés com a conseqüència del registre al diari digital URV Activ@.

Només es demanen les dades necessàries per validar els comentaris a publicar i per distribuir les subscripcions sol·licitades. Les dades obtingudes s’incorporen als fitxers creats per la Universitat amb la finalitat de gestionar el diari digital i tots els serveis.

Tant els responsables dels fitxers com qui intervingui en qualsevol fase del tractament estan sotmesos al més estricte secret professional, amb un especial compromís d’adoptar els nivells de protecció i les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l’alteració, el mal ús, la pèrdua, el robatori, el tractament o l’accés no autoritzat.

Finalment, la Universitat Rovira i Virgili garanteix que tant els fitxers i programes, com els equips i locals que intervenen en el procés de tractament de les dades registrades compleixen els requisits d’integritat i seguretat establerts per la normativa vigent en cada moment.

2. Cessions

Les dades de caràcter personal recollides no es faciliten o comuniquen a tercers aliens a la Universitat, excepte si fossin necessàries per a la prestació del servei o són requerides per les autoritats públiques competents, de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables en cada moment.

3. Consentiment

La introducció i el registre de les dades de caràcter personal per part de l’usuari comporta l’acceptació i autorització expressa a la Universitat per a la seva recollida, per a la incorporació als fitxers adients i el tractament necessari de les dades personals, l’acceptació voluntària de la cessió de les dades registrades únicament quant és necessària per a la prestació del servei sol·licitat i, finalment, l’autorització per a la conservació durant els terminis previstos per les disposicions legals aplicables.

La subscripció al butlletí del diari digital URV Activ@ i/o la publicació de cometaris implica l’acceptació expressa i sense reserves de la política de privacitat de dades de caràcter personal que manté la Universitat, exposada a la nota legal que es troba al pàgina del diari digital URV Activ@. En qualsevol moment l’usuari pot donar-se de baixa de la subscripció al diari digital i les seves dades seran eliminades, segons els termes establerts per la normativa sobre protecció de dades vigent en cada moment.

4. Legislació aplicable

La privacitat de tota la informació facilitada, tant la facilitada per l’usuari per mitjà dels diferents formularis de sol·licitud de dades personals, com l’accessible a través de urv.cat, està regulada per la Llei Orgànica 15/99, del 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i pels reglaments que la desenvolupen.