Convocatòries 11/07/2019

Roda de premsa per presentar els acords del Consell de Govern de la URV

 • Data: Dijous 11 de juliol, a les 13.30 h
 • Lloc: Sala de Juntes de Rectorat

Dijous 11 de juliol es fa el Consell de Govern de la URV. La rectora, María José Figueras compareixerà en roda de premsa per explicar els acords a les 13.30 hores a la sala de juntes de Rectorat. Estarà acompanya pel vicerector d’Internacionalització, John Style; la vicerectora d’Estudiants i Ocupabilitat, Maria Bonet, i la secretaria general i Responsabilitat d’Igualtat de la URV, Laura Román.

Entre els punts a tractar destaquen l’Informe d’I+D+I, el Pla de promoció de terceres llengües adreçat a l’estudiantat, una nova start-up de la URV, el protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI (Lesbianes, Gais, Bisexuals, persones Transgénere i Intersexuals) que afecti a l’estudiantat de la URV, i un acord amb la Universitat d’Arizona..

Ordre del dia:

 1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (18/06/2019)
 2. Informe de la rectora
  • 2.1. Informació general
  • 2.2. Informe d’I+D+I
  • 2.3. Informe anual sobre avaluació del col·lectiu docent i investigador
  • 2.4 Informe sobre el Pla de promoció de l’anglès per als estudiants de la URV
 3. Programació Acadèmica i Docència
  • 3.1. Informació sobre la Comissió de Política Acadèmica i Docència, delegada del Consell de Govern
  • 3.2. Proposta al Consell Social sobre l’aplicació del decret de preus
  • 3.3. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa acadèmica de grau i màster
  • 3.4. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa acadèmica i de matrícula de doctorat
  • 3.5. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa d’estudis de màster
  • 3.6. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa del treball de fi de grau i màster del curs 2019-20
 4. Estudiants i Ocupabilitat
  • 4.1. Informació sobre la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern
  • 4.2. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la URV
  • 4.3. Modificació, si escau, de la composició de la Comissió d’usuaris del CRAI de la URV regulada en la Normativa d’organització i funcionament del CRAI
 5. Recerca i Planificació Científica
  • 5.1. Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Recerca)
  • 5.2. Reglament dels òrgans d’ètica de la recerca i la innovació de la URV
 6. Innovació i Transferència del Coneixement
  • 6.1. Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Transferència i Innovació)
  • 6.2. Aprovació, si escau, del reconeixement com a Start-up de la URV a Treematernity (iniciativa de tres ex-alumnes de la URV)
  • 6.3. Aprovació, si escau, de la compra-venda de participacions a l’empresa IBER (Spin-off de la URV)
 7. Personal
  • 7.1. Informació sobre la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de govern
  • 7.2. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat lector Serra Hunter 2019
  • 7.3. Proposta al Consell Social de l’aprovació, si escau, dels complements addicionals per mèrits de recerca del PDI laboral
  • 7.4. Aprovació, si escau, de la Comissió d’estudi sobre el Reial decret llei  8/2019
  • 7.5. Aprovació, si escau, de l’Oferta d’Ocupació Pública 2019 del personal d’administració i serveis
  • 7.6. Aprovació, si escau, de l’activació de places de personal d’administració i serveis
  • 7.7. Aprovació, si escau, de la transformació de places de titular d’escola universitària en titular d’universitat
 8. Internacionalització
  • 8.1. Proposta al Consell Social de l’aprovació, si escau, dels preus de participació d’estudiants d’Study Abroad de l’Arizona University
 9. Secretaria General i Igualtat
  • 9.1. Informació del calendari d’eleccions
  • 9.2. Aprovació, si escau, de la designació de membres de comissions i de representants a entitats externes
  • 9.3. Aprovació, si escau, de la modificació de competències de les comissions delegades de Consell de Govern
  • 9.4 Aprovació, si escau, de la modificació dels reglaments de centres i departaments per adaptar-los a la LOU
  • 9.5. Aprovació, si escau, del Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti a l’estudiantat de la URV
  • 9.6. Ratificació, si escau, de convenis institucionals
 10. Afers de tràmit
 11. Torn obert de paraules
Print Friendly, PDF & Email