Convocatòries 23/10/2019

ANUL.LADA Roda de premsa per presentar els acords del Consell de Govern de la URV

  • Data: Dinmecres, 23 d'octubre
  • Lloc: Sala de Juntes de Rectorat

Dimecres 23 d’octubre es fa el Consell de Govern de la URV. La rectora, María José Figueras compareixerà en roda de premsa per explicar els acords a les 17 hores a la sala de juntes de Rectorat.

Entre els punts a tractar destaquen  l’informe Compromís Social i Internacionalització, i el Contracte-programa amb centres i departaments 2018-22.

Ordre del dia

1. Aprovació, si escau, de l’acta de la sessió anterior (11/07/19)

2. Informe de la rectora

2.1. Informació general

2.2. Informe Compromís Social i Internacionalització

3. Programació Acadèmica i Docència

3.1. Informació sobre la Comissió de Política Acadèmica i Docència, delegada del Consell de Govern

3.2. Aprovació, si escau, de la modificació de les funcions de la Comissió de Política Acadèmica i Docència, delegada del Consell de Govern

3.3. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa Acadèmica de Grau i Màster del curs 2019-20

3.4. Aprovació, si escau, de la modificació de la Normativa de Docència 2019-20

3.5. Aprovació, si escau, del Contracte-programa amb centres i departaments 2018-22

3.6. Derogació, si escau, de la Normativa d’aplicació i seguiment dels resultats dels processos d’avaluació dels ensenyaments i serveis

4. Estudiants i Ocupabilitat

4.1. Informació sobre la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern

4.2. Aprovació, si escau, de la Normativa de delegats i delegades d’estudiants de les titulacions de grau de la URV

5. Recerca i Planificació Científica

5.1. Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Recerca)

6. Innovació i Transferència del Coneixement

6.1. Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Transferència)

6.2. Aprovació, si escau, del reconeixement de l’empresa Seo Alive, SL com a Start-up de la URV

6.3. Aprovació, si escau, del reconeixement de l’empresa Education Trainers, SCCL com a Start-up de la URV

7. Personal

7.1. Informació sobre la Comissió de Recursos Humans, delegada del Consell de Govern7. bis Internacionalització.

7.bis.1. Aprovació, si s’escau, de “Aurora EU Missions Statement”

7.2. Proposta al Consell Social, si escau, de transformació d’una plaça de Titular d’Escola Universitària a Titular d’Universitat del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

7.3. Proposta al Consell Social, si escau, de modificació de la plantilla de personal docent i investigador per amortitzar places minorades pressupostàriament

7.4. Proposta al Consell Social, si escau, de modificació de la plantilla de personal docent i investigador per a la creació de places de professorat associat mèdic2019 i per a la creació de places de professorat associat mèdic

7.5. Aprovació, si escau, de la convocatòria de places de professorat associat mèdic vinculades a institucions sanitàries (GIPSS)

7.6. Proposta al Consell Social, si escau, de modificació de la plantilla de personal docent i investigador per a l’amortització de places de personal investigador predoctoral en formació

7.7. Proposta al Consell Social, si escau, d’assignació de complements addicionals per mèrits de docència, recerca i gestió.

7.8. Aprovació, si escau, de la modificació de l’article 8 de la Normativa de professorat distingit de la URV i creació d’una comissió d’estudi.

8. Secretaria General i Igualtat

8.1. Designació de membres de comissions i d’entitats externes

8.2. Aprovació, si escau, de les memòries de centres i departaments del curs 2018-19

8.3. Aprovació, si escau, de la modificació de la Política de Seguretat

8.4. Aprovació, si escau, de la modificació del Reglament de la Facultat de Lletres

8.5. Aprovació, si escau, de desafectació de béns

8.6. Ratificació de convenis

9. Afers de tràmit

10. Torn obert de paraules

Print Friendly, PDF & Email