Convocatòries 17/12/2019

Roda de premsa per presentar els acords del Consell de Govern de la URV

 • Data: Dimarts, 17 de desembre, a les 13.30 h
 • Lloc: Sala de graus del campus Terrers de l'Ebre, a Tortosa

Dimarts 17 de desembre se celebra el Consell de Govern de la URV. La rectora, María José Figueras compareixerà en roda de premsa per explicar els acords, acompanyada per Eva Borràs, gerenta de la URV. Serà a les 13.30 hores a la sala de reunions del campus Terres de l’Ebre, a Tortosa.

Entre els punts a tractar destaquen l’Informe de Docència, el Pressupost 2020 i la Normativa d’intensificació de la recerca després de permisos de maternitat.

Ordre del dia:

 1. Aprovació de les actes de les dues sessions anteriors (sessió ordinària de 23/10/2019 i sessió extraordinària de 13/11/2019)
 2. Informe de la rectora
  • Informació general
  • Informe de Docència
  • Informe sobre contractació administrativa
 3. Gerència
  • Pressupost 2020
  • Proposta al Consell Social d’aprovació, si escau, de les tarifes del CSUC per a l’any 2020
 4. Programació Acadèmica i Docència
  • Informació sobre la Comissió de Política Acadèmica i Docència, delegada del Consell de Govern
  • Aprovació de la Normativa de Matrícula de Grau i Màster del curs 2020-21
  • Calendaris acadèmics de grau i màster del curs 2020-21
 5. Estudiants i Ocupabilitat
  • Informació sobre la Comissió d’Estudiants i Comunitat Universitària, delegada del Consell de Govern
 6. Relacions institucionals, cultura i compromís social
  • Modificació de la Normativa de Formació Permanent
  • Aprovació de la renovació de la memòria acadèmica del títol propi de postgrau Màster en Dret Duaner
 7. Recerca i Planificació Científica
  • Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Recerca)
  • Participació de la URV en la xarxa d’Excel·lència SOFTCOMP
 8. Innovació i Transferència del Coneixement
  • Informació sobre la Comissió de Recerca i Transferència, delegada del Consell de Govern (Transferència)
  • Canvi de la titularitat de les participacions de l’spin-off Aplicat, SL.
  • Ampliació de capital de l’spin-off Creatsens Health, SL.

    

  • Ampliació de capital de l’spin-off Biosfer Teslab, SL.
 9. Personal
  • Informació sobre la Comissió de Recursos Humans i la Comissió de Prevenció de Riscos Laborals, delegades del Consell de Govern
  • Informe d’investigador actiu
  • Criteris per a la transformació de places de titular d’escola universitària (TEU) en places de titular d’universitat (TU) i transformació de places de col·laborador permanent (COLP) en places de professorat agregat (AGREG)
  • Informe d’investigador actiu
  • Normativa de promoció a Catedràtic/a d’Universitats o Catedràtic/a contractat
  • Modificació de la Normativa de professorat en relació als períodes sabàtics després de càrrecs
  • Normativa d’intensificació de la recerca després de permisos de maternitat
  • Transformació de places de Titular d’Escola Universitària en places de Titular d’Universitat
  • Convocatòria PI SECTI (Dep. de Dret Públic i Dep. de Ciències Mèdiques Bàsiques)
  • Proposta al Consell Social d’assignació dels complements addicionals per mèrits de recerca del PDI funcionari
  • Calendari laboral del PAS 2020
  • Ratificació d’acords del PAS

o    Acord per al desenvolupament dels processos d’estabilització funcionaris C1

o    Acord excepcional de convocatòria única del PAS-L (OPO 2016)

o    Acord Mesa d’Universitats Disposició Transitòria Dissetena Conveni PAS Laboral

 • Activació de places corresponent al 5% addicional OPO 2018 i 2019
 • Aprovació del procediment per cobrir activitats puntuals fora de la jornada laboral
 1. Secretaria General i Igualtat
  • Modificació del Protocol de prevenció i actuació en l’àmbit de violències masclistes i contra LGTBI que afecti a l’estudiantat de la URV
  • Designació de membres de comissions i d’entitats externes
  • Ratificació de convenis
 2. Afers de tràmit
 3. Torn obert de paraules
Print Friendly, PDF & Email