25/01/2019

El 20% dels estudiants titulats de les universitats catalanes fa una estada a l’estranger

L'informe de l'ACUP sobre formació i docència de les Universitats Públiques Catalanes també destaca l'augment de matriculats en programes de doctorat

El 20% dels estudiants titulats de les universitats públiques catalanes fa una estada a l’estranger en consonància amb l’objectiu europeu. Aquesta és una de les conclusions destacades de l’Informe d’Indicadors de Formació i Docència de les Universitats Públiques Catalanes (2018) que aquest midgia s’ha presentat a la Universitat de Barcelona. Després de 10 anys de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES), la formació universitària i el conjunt de les activitats docents consoliden les universitats com a institucions amb un gran impacte en la societat, i destaca l’increment del nivell de formació de la població de 30 a 34 anys.

A partir del curs 2015-2016, es percep un augment dels estudiants que participen en programes de doctorat. Així mateix en els darrers 5 anys s’han desenvolupat un total de 286 programes de doctorats industrials, en els quals han participat 352 empreses i 404 estudiants. Pel que fa a la inserció laboral dels doctorats, la taxa d’ocupabilitat se situa entre el 88% i el 96% segons les diferents àrees de coneixement, i més del 50% dels doctors realitza tasques relacionades amb la seva formació de doctorat.

L’estudi que ha elaborat l’ACUP destaca que l’oferta total de places de grau respecte a la població té una distribució força equitativa en el territori català. Mentre que l’oferta total de places de màster respecte a la població és significativament superior a la província de Barcelona. En conjunt, l’oferta total de titulacions universitàries es troba en fase d’estabilització, amb l’excepció dels màsters, que experimenten cada any un lleuger increment. Així, es conclou que s’ha consolidat les diferents modalitats d’oferta formativa en els darrers 5 cursos acadèmics.

Pel què fa al perfil dels estudiants, el desplegament de l’EEES, amb la implantació dels primers estudis de grau al curs 2008-2009, ha comportat un creixement sostingut de la matrícula en els estudis de grau i, sobretot, en els de màster, amb un increment superior al 20% anual durant els dos darrers cursos. La matrícula en estudis universitaris oficials de grau i màster a les universitats públiques catalanes i a la UOC del curs 2016-2017 supera els 190.000 estudiants.

Al curs 2016-2017, 40.874 persones van iniciar estudis de grau a les universitats públiques catalanes i la UOC, i més de la meitat de l’estudiantat nou eren dones. A les universitats públiques presencials, hi comencen estudis majoritàriament persones d’entre 18 i 19 anys (7 de cada 10), mentre que a la UOC, 6 de cada 10 persones que hi accedeixen tenen entre 25 i 45 anys.

Pel què fa al perfil del professorat el nombre total de PDI s’ha incrementat en 1.466 persones al llarg del període 2013-2017 el que suposa un 9,4%, però en termes ETC l’increment ha estat de 137 persones. Dels 17.014 membres dels PDI, un 41,8% són dones i, del total, el 63,4% són doctors.

Pel què fa al finançament de la docència, el model de finançament de la Generalitat a les universitats públiques catalanes mostra un increment notable entre els anys 2004 i 2010. Els decrements, molt remarcables, per efecte de la crisi els anys 2011, 2012 i 2013, comencen a remuntar-se, tot i lentament, els darrers tres anys, del 2015 al 2017. L’any 2017 el finançament ordinari procedent de la Generalitat se situa a l’altura del 2007.

En aquest sentit l’informe destaca que a Catalunya, l’esforç de les famílies en el finançament dels estudis universitaris continua essent més alt que a Espanya. A Catalunya, el 30% dels ingressos procedeixen de la matrícula; a Espanya, el 23%. Els ingressos de matrícula a Catalunya representen el 21,2% dels ingressos per aquest mateix concepte en el conjunt d’Espanya, mentre que els ingressos per transferència corrent de la comunitat autònoma són només del 14,7%.

Així mateix l’Informe posa de manifest la qualitat de l’oferta formativa. El sistema universitari públic català destaca a nivell internacional per la seva qualitat contrastada que les situen en una posició destacada en el context europeu i internacional. El percentatge de titulats que fa una estada a l’estranger ha anat augmentant en els darrers anys fins a situar-se a prop del 20%, en consonància amb l’objectiu europeu. Les dades evidencien que la universitat catalana és atractiva com a universitat d’acollida.

L’informe també destaca que el rendiment dels estudiants universitaris ha millorat en el període d’implantació de l’EEES, i ha passat del 72% al 82% als graus i del 88% al 92% als màsters. Amb la progressiva implantació dels graus, més de 40.000 estudiants universitaris que prenen contacte amb el món professional a través de les pràctiques professionals, tant curriculars com no curriculars, que desenvolupen en empreses i institucions. Les pràctiques professionals realitzades durant els estudis milloren l’ocupabilitat dels graduats, cosa que es posa de manifest amb el 12% dels estudiants que accedeixen a la seva primera feina per aquesta via.

Un darrer aspecte a destacar és que en els darrers dos cursos s’ha produït un increment dels alumnes de formació continuada del 13% i un increment dels alumnes de màster del 44%, mentre que l’oferta s’ha mantingut estable. L’oferta de formació en idiomes es consolida en el conjunt de les universitats, i ho fa d’igual manera en les diferents llengües. Destaca, però, un lleuger descens en els darrers 2 cursos, que situa el volum d’alumnes totals en valors similars al curs 2010-2011.

Aquesta segona edició de l’Informe conté un monogràfic que tracta sobre la formació i el compromís social de les universitats, i inclou experiències concretes que il·lustren el paper clau que juguen com a agents de transformació social. De la URV s’ha destacat el projecte dels Horts Socials i el projecte d’Aprentatge Servei de disseny i fabricació d’utensilis mecànics en col·laboració entre estudiants de la URV i estudiants de Formació Professional.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*