15/06/2023

El Campus Virtual incorpora un nou tipus de pregunta als qüestionaris per a aprendre programació

El Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, el Servei de Recursos Informàtics i TIC i el Servei de Recursos Educatius han integrat un nou plugin CodeRunner que incorpora un nou tipus de pregunta als qüestionaris per a aprendre programació

Les docents Montse García Famoso i Clara Granell Martorell del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques
Les docents Montse García Famoso i Clara Granell Martorell del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques.

En l’era actual, l’educació està adoptant cada vegada més eines tecnològiques digitals per a millorar els processos d’aprenentatge. Una de les últimes innovacions al Campus Virtual per a la docència és el CodeRunner, un plugin que s’utilitza actualment en més de 2700 llocs Moodle registrats a tot el món i que permet als estudiants realitzar exercicis de programació sense necessitat de descarregar un compilador en els seus ordinadors. A través d’aquest plugin integrat a Moodle, els estudiants poden accedir als exercicis des de qualsevol dispositiu, ja sigui un PC, una tauleta o un telèfon mòbil. Això elimina les barreres d’accés i facilita l’aprenentatge en qualsevol moment i lloc, de manera que els estudiants poden practicar i experimentar amb codi en un entorn segur i accessible, millorant així la seva comprensió i habilitats en programació.

Un dels avantatges clau del CodeRunner és que ofereix suport per a diversos llenguatges de programació i permet als estudiants escriure i compilar el seu codi en temps real. En completar un exercici, els estudiants reben retroalimentació immediata sobre la correcció del seu codi, la qual cosa els permet identificar i corregir errors de manera eficient. A més, poden realitzar múltiples intents i revisar el seu progrés a mesura que avancen. Els docents tenen accés a informació detallada sobre el rendiment dels estudiants, poden veure tots els intents realitzats per cada estudiant, identificar on han tingut dificultats i quins obstacles han enfrontat. Aquesta informació brinda als docents una visió profunda del procés d’aprenentatge de cada estudiant i els permet oferir una retroalimentació més precisa i personalitzada.

A la URV, les docents Montse García Famoso i Clara Granell Martorell del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques ho han implementat en les assignatures “Fonaments de programació” i “Programació científica” amb la motivació inicial d’abordar les dificultats comunes que enfronten els estudiants en aprendre a programar. Integrar el plugin CodeRunner al Campus Virtual els va permetre planificar millor el progrés dels estudiants, des d’exercicis bàsics fins a projectes més complexos segons les seves necessitats específiques i ajustar la dificultat per a cada nivell de coneixement. Tal com afirmen, aquest tipus d’activitats fomenten la creativitat, el raonament lògic i la resolució de problemes, habilitats fonamentals en l’era digital.

Les docents Montse García Famoso i Clara Granell Martorell del Departament d’Enginyeria Informàtica i Matemàtiques

Els estudiants de la generació Z han adoptat una forma d’aprenentatge autònoma a través de tutorials i plataformes en línia enlloc dels tradicionals llibres de programació. Aquestes eines els permeten realitzar exercicis interactius i obtenir respostes instantànies. Encara que aquesta modalitat d’aprenentatge té les seves limitacions perquè no compta amb una base teòrica completa, els estudiants troben satisfacció en la rapidesa dels resultats i la possibilitat de practicar de manera autònoma. Per aquest motiu, per als estudiants, la integració del CodeRunner en el procés d’ensenyament i avaluació ha demostrat ser reeixida, ja que valoren la retroalimentació instantània i la possibilitat de verificar la correcció del seu codi, assimilant-se a altres eines en línia que poden utilitzar.

No obstant això, la implementació d’aquesta eina no està exempta de desafiaments. La creació d’un banc de preguntes de qualitat requereix una inversió considerable de temps i esforç per part dels docents. És necessari dissenyar preguntes, generar proves que comprovaran que funcioni correctament, preparar el feedback que rebrà l’estudiant, i adaptar els exercicis a les necessitats de cada assignatura i grup d’estudiants.

Exemple d’exercici amb el plugin CodeRunner a l’assignatura de Fonaments de Programació de la URV

Malgrat aquests desafiaments, l’ús del CodeRunner al Campus Virtual per a la creació i avaluació d’exercicis de programació presenta grans beneficis a llarg termini. En compartir recursos i col·laborar entre docents, es pot construir un banc de preguntes sòlid i en constant creixement, que beneficiï a diferents assignatures i promogui la col·laboració i l’intercanvi de coneixements.

En resum, la implementació d’aquest model d’avaluació interactiva ha modificat la manera de treballar i avaluar l’assignatura de programació. Ha proporcionat als estudiants una major autonomia i la possibilitat de treballar des de casa, al mateix temps que ha millorat la retroalimentació i ha fomentat l’aprenentatge autònom i la resolució de problemes. Aquest nou enfocament també pot ser aplicat en altres assignatures, no sols en la programació, com per exemple en disciplines més matemàtiques, com a mètodes numèrics. En aquestes assignatures, els estudiants poden utilitzar el codi per a completar i executar programes que resolguin problemes, la qual cosa els brinda noves oportunitats d’aprenentatge i exploració.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*