15/11/2022

S’escurcen les diferències entre homes i dones en la carrera acadèmica a la URV

Les noies matriculades en estudis de grau són majoria, el 60%, però disminueix en els nivells d'estudis de màster i doctorat

Estudiants de la Facultat d'Economia i Empresa en una imatge d'arxiu.

El darrer Informe d’Igualtat de gènere de la URV, que recull les dades de l’any 2021, confirma la consolidació de la paritat entre homes i dones en el Personal Docent i Investigador en els darrers anys i actualment les dones són el 52% i els homes el 48%, mentre que fa deu anys, al 2011, la proporció era de 45 i 55% respectivament. Això s’explica sobretot per l’increment de la proporció de dones entre el professorat associat, és a dir, a temps parcial, que passen de ser el 48% dels associats al 2011 al 56%  al 2021. En canvi, la variació de la proporció del professorat a temps complet és molt inferior: les dones eren el 41% l’any 2011 i ara són el 43%.

El Comissionat d’Igualtat, Diversitats i Benestar, Victor Merino, va detallar en la presentació de les dades al darrer Consell de Govern que “tot i mantenir-nos, les xifres posen de manifest que hi ha més presència de dones a la URV que a les universitats dels sistemes públics català i espanyol”. Les dones són de mitjana el 43% del personal docent i investigador a les universitats públiques de Catalunya i l’Estat.

Si s’observen les dades per categories de la carrera acadèmica, les dones en les categories més altes són proporcionalment més que anys enrere, però sense haver assolit la paritat: són el 41% de titulars d’universitat, 5 punts percentuals més que fa deu anys, i el 31% del professorat catedràtic, 4 punts percentuals més que fa deu anys. I s’ha escurçat progressivament la taxa de catedràtiques per homes catedràtics: ara són 4,5 dones catedràtiques per cada deu homes catedràtics, mentre que fa deu anys eren 4 i en fa 14, quan es van començar a registrar les dades, n’eren 2.

Pel que fa als llocs de direcció, ha incrementat el percentatge de grups de recerca dirigits per dones, del 24 al 34% en les darreres convocatòries d’ajuts per als grups de recerca de Catalunya, i del 29% al 47% en la direcció de projectes de recerca competitius en deu anys. No obstant això, la participació de les dones en el lideratge de grups i projectes es troba per sota del seu pes com a col·lectiu. També són paritaris els equips deganals i les direccions i secretaries dels departaments, si bé el Consell de Govern, el Claustre, el Consell Social i el Consell de Direcció i personal adjunt no ho és.

Es manté el percentatge de noies als estudis de grau en el 60%

Pel que fa al col·lectiu d’estudiants, es manté el percentatge de dones en un 59%, pràcticament invariable des de l’any 2017-18, però també es manté la reducció del percentatge de dones en els estudis superiors: les noies són més del 60% als estudis de grau, però no tantes als estudis de màster (55%) i als programes de doctorat (51%), quan s’inicia la carrera acadèmica.

Es detecta un interès creixent de les dones pels estudis de l’àmbit de les ciències, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques, que han estat tradicionalment masculinitzats, especialment en el nivell de grau, on han passat del 8,2% el curs 2017-18 al 9,7 el curs passat. No obstant, el percentatge, que era superior en els estudis de màster i doctorat, és ara inferior. Pel que fa a la taxa de rendiment, és superior en les dones amb una diferència global d’11 punts percentuals. En aquesta línia, també hi ha diferències entre nois i noies en la taxa d’abandonament, que és superior en els homes amb una diferència global de 2 punts percentuals.

Pel que fa al pes relatiu que tenen les dones dins del PAS en el seu conjunt (67%), varia notablement quan es consideren els diferents tipus de relació laboral existent: en el col·lectiu de funcionaris, la presència de dones és més destacada, del 84%, mentre que en el col·lectiu laboral les dones representen un 51%.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*