27/09/2021

La Facultat de Turisme i Geografia s’integra en la Conferència de Deganes i Degans de Turisme d’Espanya

Els objectius són impulsar i millorar els estudis i la recerca en l'àmbit del turisme i ser interlocutora amb el sector turístic i l'Administració en allò que afecti als ensenyaments universitaris de turisme

La URV participarà en la Conferència de Deganes i Degans de facultats amb estudis de Turisme d’Espanya (CEDTUR). A través de la degana o el degà de la Facultat de Turisme i Geografia, estarà formalment representada en aquesta conferència, que es va constituir el 4 de juny, amb l’assistència de 40 universitats i a iniciativa de la Universitat de Màlaga.

Els objectius de CEDTUR són:

 • Fomentar, millorar i coordinar els estudis de turisme a nivell de grau, màster i doctorat a les diferents facultats i escoles.
 • Afavorir la cooperació i cohesió entre facultats i escoles.
 • Consolidar la projecció social de les facultats i escoles entre la societat espanyola i els poders públics.
 • Impulsar els estudis universitaris i la recerca en l’àmbit de coneixement del turisme.
 • Constituir-se en interlocutora del sector turístic i dels poders públics en relació amb totes les normes i temes que afectin als ensenyaments universitaris de l’àmbit del turisme, en tots els seus nivells, i en estreta coordinació amb la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE).

Per complir-los, les universitats participants faran les següents activitats:

 • Crear fòrums de debat i intercanvi, oberts a totes les universitats espanyoles sobre temes d’interès per als ensenyaments universitaris de l’àmbit del turisme.
 • Transmetre la informació d’interès general.
 • Salvaguardar, promoure i defensar les posicions d’interès comú i adoptar acords en matèries de competència dels deganats.
 • Expressar l’opinió col·lectiva en temes que afecten les facultats, escoles i els deganats.
 • Estrènyer la col·laboració amb els centres de secundària i batxillerat, sector turístic i organismes públics amb competències en turisme.
 • Dur a terme totes les activitats que poden contribuir a l’assoliment de les finalitats pròpies.

La Facultat de Turisme i Geografia de la URV s’integra en la Conferència de Deganes i Degans de Turisme d’Espanya després que així ho aprovés el Consell de Govern de la Universitat el 26 de juliol de 2021.

Inicialment, el domicili social serà a la Facultat de Turisme de la Universitat de Màlaga, i el seu president serà Antonio Guevara Plaza, degà de la Facultat de Turisme de la universitat andalusa, que, juntament amb una comissió gestora, posaran en marxa la conferència.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*