18/01/2018

La URV es dota d’un pla de prevenció, detecció i tractament del plagi en la docència

Pel curs 2017-18 s'han elaborat tres guies, una per a l'estudiantat, una per al professorat i una altra per centres i departaments, i s'ha incorporat la plataforma Urkund

Com prevenir, detectar i tractar el plagi en la docència? El fenomen no és nou, però la revolució digital, que fa més fàcil accedir a la informació i reproduir-la, ha fet que se n’incrementin substancialment els casos en els treballs universitaris en tots els nivells. Així es constata a la introducció de les guies del Pla de prevenció, detecció i tractament del plagi de què s’ha dotat la URV en aquest curs 2017-18.

El problema es detecta a totes les universitats. Per Arantxa Capdevila, vicerectora d’Estudiants i Docència, Estudiants i Comunitat Universitària, en l’elaboració de les guies “hem adoptat un enfocament constructiu. Es tracta de prevenir i tractar el problema, no de crear només un element punitiu”. Conscienciar els estudiants contra aquesta conducta èticament reprovable, que va contra l’autoria intel·lectual, forma part del currículum nuclear de la URV, en les competències que han d’adquirir: saber gestionar la informació i el coneixement, i específicament, mitjançant l’ús eficient de les TIC.

Al llarg del curs, des del mes d’octubre en què es va presentar el pla als professors responsables d’ensenyament de la URV, s’ha anat fent pedagogia a les aules i informant de l’existència de les guies del Pla de prevenció, detecció i tractament del plagi, a disposició de tothom en el web del CRAI. Una guia va adreçada a l’estudiantat, l’altra al professorat i l’altra a centres i departaments. Precisament, al febrer s’impartiran els dos primers cursos de formació del professorat sobre el tema: Prevenció i detecció del plagi a la URV: recursos del CRAI per a la prevenció i l’Urkund com a eina per a la detecció.

En el curs passat, un grup de treball, en el qual destaca la tasca de la professora Mar Pàmies, que havia investigat sobre el tema; de la professora Ana Pallarés pels aspectes jurídics, i de tècnics del CRAI, el Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, i del SREd, el Servei de Recursos Educatius, va donar forma a les guies. Fins al moment, les normatives de la URV no feien quasi bé al·lusió al plagi.

La guia per als estudiants i la plataforma Urkund

La guia per als estudiants explica en què consisteix el plagi, que se’n considera a la Universitat, mitjançant exemples; com evitar-lo, com detectar-lo i quines són les conseqüències acadèmiques. El procés d’elaboració d’un treball comporta, en la primera etapa, cercar la informació de diverses fonts, amb criteris de fiabilitat i pertinença; en la segona, organitzar la informació i els continguts que tindrà el treball; i en la tercera etapa, crear, elaborant la informació exposant els arguments propis i ajustant-la a un propòsit específic. Com indica la guia, “a la URV es considera plagi tota actuació mitjançant la qual els estudiants fan passar com a propis treballs, idees, conceptes, informació, dades, arguments, etc. d’altres fonts, i com a originals, treballs o parts de treballs propis presentats prèviament”. Ho és, doncs, copiar text o dades de qualsevol font i inserir-lo en un document sense la citació corresponent. Una acció determinada es considera plagi independentment de la intencionalitat, ja que és responsabilitat de l’estudiant saber que ho és.

Al Campus Virtual de la URV s’ha incorporat Urkund, una eina de detecció de coincidències en els treballs que lliuren els estudiants, destinada als professors, i que cada docent pot decidir utilitzar o no en cada treball. L’eina pot comparar el text amb milions de documents i genera un informe i inclou el percentatge de text ja existent, sigui justificada o no la seva còpia. Pot ser que estigui correctament citat, o que les característiques de l’àrea de coneixement a què pertany justifiquin la seva inclusió. Si el professor ho decideix, per exemple, l’estudiant, abans d’entregar el treball, pot tenir accés al percentatge de coincidència, per comprovar si la seva feina és correcta.

A l’última part de la guia es consignen les sancions acadèmiques que, depenent del grau de plagi, van des de qualificar el treball de l’estudiant amb un 0, a l’obertura d’un expedient disciplinari que pot conduir a sancionar-lo. En el segon cas, podria haver comès: una falta menys greu, que comportaria la pèrdua del dret a ser avaluat de la totalitat o part de les assignatures en què estigui matriculat en un curs, amb la pèrdua consegüent dels drets de matrícula; o una falta greu, podria ser expulsat temporalment de la Universitat, amb la pèrdua dels drets de matrícula i la prohibició de traslladar l’expedient acadèmica en el mateix curs.

Print Friendly, PDF & Email