11/11/2015

La URV, qualificada com a universitat transparent per la Fundación Compromiso y Transparencia

L'"Informe de transparència voluntària al web de les universitats espanyoles 2014" situa la URV en el rànquing d'universitats públiques com a universitat transparent, la màxima qualificació atorgada per haver complert més indicadors de transparència, entre ells relatius a la informació econòmica

La URV obté una puntuació de 23 i forma part del grup d’universitats públiques que ocupen la 4ª posició per aquesta puntuació, d’un total de 16 universitats transparents de tot l’Estat. Per obtenir aquesta qualificació s’ha de complir, al menys, 20 dels 26 indicadors de transparència, quant al criteri quantitatiu de l’Informe; i d’aquestos, dos han de ser econòmics, estats financers i informe d’auditoria, per complir amb el criteri qualitatiu.

La segona qualificació que les universitats poden aconseguir en l’Informe és de translúcides, per al grup que compleixen almenys 15 indicadors, on hi ha 15 universitats públiques; i opaques, que en compleixen menys de 15, que en són 10.

Aquest és el 3er Informe anual sobre les universitats que fa la Fundación Compromiso y Transparència, que també analitza les universitats privades. L’han elaborat Javier Martín i Esther Barrio, i s’ha fet públic a l’octubre. Les àrees que examina, cadascuna amb els corresponents indicadors, són: la missió, el pla estratègic, el personal (informació general, bandes salarials); el govern (composició, estatuts); l’oferta i la demanda acadèmica (titulacions, demanda i oferta anual, evolució); el Claustre (perfil, professors estrangers); alumnes (matriculacions, canals de comunicació, beques i ajuts); informació econòmica (pressupost, estats financers, memòria dels comptes anuals, auditoria, desglossament d’ingressos, desglossament de despeses); i resultats (investigació, resultats acadèmics, satisfacció dels estudiants, rànquing, estudiants de fora de a comunitat i ocupació).

La URV va publicar el web Portal de Transparència l’any 2014, d’acord amb el marc legal que indiquen la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, i la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. La Universitat ha superat la qualificació d’opaca que li va adjudicar l’Informe de la Fundació de l’any 2013.

L’Informe valora la transparència voluntària en la web, que ha de reunir unes condicions indispensables: que sigui visible, que estigui accessible, que la informació que dóna estigui actualitzada, i que s’inclogui íntegrament.

La Fundació va incloure les universitats en les seves anàlisis per la rellevància de la seva funció en el desenvolupament de la societat, i per la dimensió del conjunt. A l’Estat sumen un pressupost d’ingressos de 10.000 M€, acullen més de 250.000 estudiants nous cada any, presenten una oferta de 2.700 ensenyaments de grau i generen prop de 150.000 llocs de treball directes. Segons la Fundació, el sector de les universitats ha respost positivament a l’estímul dels informes de transparència, més que altres sectors analitzats.

Més informació:

Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2014

Portal de Transparència URV

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*