22/09/2021 Opinió

Ferran Mañé Vernet, adjunt per a l'Ocupabilitat

“El compromís de la URV amb els reptes educatius: la formació dual universitària”

Ferran Mañé, adjunt per a l'Ocupabilitat, destaca l'esforç de la Universitat per mantenir l'excel·lència docent en col·laboració amb les empreses per construir un sistema formatiu territorial que n'impulsi la modernització

Un argument que els empresaris sovint introdueixen, i de fet des de fa molts anys, en reunions i conferències on es debaten temes relacionats amb la formació impartida des de la Universitat és que als graduats els hi manquen coneixements aplicats i capacitat per comprendre ràpidament les exigències de treballar en una empresa. Més enllà dels matisos que caldria fer, aquestes queixes no deixen de ser un reflex del gran repte que comporta per la Universitat anar adaptant currículums i metodologies docents a les necessitats canviants de qualificacions dels treballadors, procés que s’ha accelerat en els darrers decennis a partir de l’intens canvi tecnològic i organitzatiu experimentat per les empreses.

Responen a les necessitats de les empreses, els centres i facultats de la URV, escoltant i col·laborant amb el teixit productiu, estan constantment actualitzant els programes formatius (amb la màxima expressió de la introducció de nous ensenyaments), formant els professors en noves metodologies docents i, molt especialment, fent un esforç ingent en assegurar per tots els estudiants de la URV la possibilitat de fer pràctiques a les empreses. De fet, cal dir que en el seu moment vam ser de les primeres Universitats a nivell estatal en introduir les pràctiques generalitzades i obligatòries i hem rebut el reconeixement del sistema universitari per l’extensió i qualitat d’aquestes pràctiques. Cert és que sense la gran implicació del teixit productiu local no podríem haver-ho fet, i en tot cas aquest èxit demostra que la col·laboració territorial és una de les claus per assolir alts nivells de desenvolupament.

vam ser de les primeres Universitats a nivell estatal en introduir les pràctiques obligatòries i hem rebut el reconeixement del sistema universitari per la seva extensió i qualitat

Tanmateix, a la URV ens caracteritzem, si més no ho intentem, per estar sempre buscant millorar els serveis que oferim als nostres estudiants, les empreses i al territori en general.  Així, aquest curs la Facultat de Química, dins el Grau de Química, introdueix la primera experiència a la URV d’un programa en modalitat de formació dual universitària. La formació dual o en alternança té com a característica bàsica que la responsabilitat formativa dels estudiants es comparteix entre el centre educatiu i l’empresa. En altres paraules, els estudiants no tan sols incorporen nous coneixements a l’aula sinó que també ho fan al centre de treball. L’empresa, en conseqüència, esdevé un agent actiu i responsable en la definició, desenvolupament i avaluació dels coneixements que adquireix l’estudiant.

Destaquen tres avantatges de la formació dual: l’estudiant obté una qualificació professional avançada al contextualitzar plenament els coneixements que va adquirint, accelerant així la seva inserció laboral; les empreses asseguren un flux adequat de personal qualificat, tant des d’una perspectiva privada (captació de talent jove amb formació adaptada a les seves característiques) com des d’una perspectiva pública ja que es millora el nombre de joves qualificats en el mercat de treball global (i que en un futur poden incorporar-se a l’empresa); la Universitat millora la connexió amb les empreses amb la conseqüent transmissió d’informació per tal d’actualitzar les seves activitats docents.

La formació dual té una llarga tradició en països com Alemanya o Suïssa, on s’ha demostrat, tant a nivell de formació professional com universitària, la seva gran capacitat d’impactar positivament en l’aprenentatge dels joves. Per exemple, actualment a Alemanya hi ha més de 1.600 programes universitaris impartits en la modalitat dual. L’experiència a Catalunya és més limitada, incipient i molt centrada en la FP. A nivell universitari, tan sols la Universitat de Lleida ja ha començat a introduir aquesta modalitat formativa en alguns dels seus graus i màsters. A nivell estatal, cal destacar la gran aposta que ha fet el sistema universitari basc per implantar la formació dual en un nombre ja força elevat de graus i màsters amb estudiants cursant els estudis en alternança a les empreses.

La formació dual ofereix una gran oportunitat per mantenir el grau d’excel·lència docent i construir un sistema formatiu territorial que impulsi la modernització de les nostres empreses

A la URV considerem que la formació dual ofereix una gran oportunitat per seguir mantenint el grau d’excel·lència docent que hem assolit, apropant-nos encara més a les empreses i construint conjuntament un sistema formatiu territorial que impulsi la modernització de les nostres empreses. El repte és enorme donada la complexitat i la feina necessària per desenvolupar un sistema de formació dual que contempli totes les branques d’ensenyament i amb un volum d’estudiants important. En part, aquesta complexitat està relacionada amb la necessitat de mobilitzar les empreses a assumir aquesta elevada responsabilitat en la formació dels nostres joves. Tanmateix, l’entusiasta resposta a la iniciativa liderada per la Facultat de Química i la rebuda per altres facultats que ja estan dissenyat programes duals, ens fa ser optimistes i considerar que tenim un teixit productiu conscient de la importància de tenir un capital humà d’elevat nivell per l’èxit empresarial.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*