14/07/2020

El nou codi ètic orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat

El Claustre també ha aprovat la Visió internacional de la URV fins al 2025, la revisió de la política de qualitat i el primer compromís d'una universitat catalana per la biodiversitat als campus

El Claustre d’avui ha aprovat diversos documents que guiaran les accions de la Universitat i la seva comunitat els propers anys: el primer codi ètic de la URV, la Visió internacional URV 2025, l’actualització de la Política de Qualitat i el compromís per la biodiversitat als campus de la URV. A més a més, s’ha presentat el primer informe del III Pla d’Igualtat.

El nou codi ètic que s’ha aprovat és un document que orienta la convivència de la comunitat universitària i les relacions amb la societat i el territori. Respon al compromís social de la URV i actualitza els principis reconeguts a l’Estatut; ha d’orientar la conducta i bones pràctiques de la comunitat universitària, i definir la gestió de la qualitat ètica de la Universitat. Es basa en deu principis: bon govern, compromís social, benestar i salut, equitat en la diversitat, igualtat de gènere, integritat, llibertat acadèmica, respecte, solidaritat, i sostenibilitat.

El codi ètic ha estat el resultat del treball d’una comissió tècnica i una comissió de membres del Claustre i del procés de participació de la comunitat universitària, que ha fet un total de 116 aportacions. Es tracta d’un codi general, que es concreta amb la normativa que la institució ja té, com ara la normativa de plagi o el codi ètic de la recerca. No és sancionador sinó que és inspirador de la conducta, ha explicat la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps; per tant, no detalla conductes concretes ni tampoc jerarquitza els valors o principis que el regeixen. Incorpora un canal ètic, on la comunitat universitària pot enviar les propostes de millora i suggeriments.

Visió internacional URV 2025

El Claustre ha aprovat el document “Visió internacional URV 2025”, que marca noves fites per projectar la Universitat al món com un referent social, innovador, inclusiu i compromès amb els objectius de desenvolupament  sostenible. S’estructura en quatre eixos d’intervenció (institution; abroad; society; at home) i serà la base per al tercer Pla estratègic d’Internacionalització.

Es plantegen millores en els àmbits de comunicació, gestió, estructuració interna i digitalització per millorar la internacionalització a escala institucional, incloent l’execució del projecte Aurora Alliance, la formació del PAS i el PDI i la millora de l’acollida. Pel que fa a les mobilitats, s’estableixen noves fórmules adaptades a les necessitats dels estudiants, de més curta durada i semipresencials; es crearà una plataforma d’experiències i resultats per facilitar la tria de destí al PAS i PDI, i es millorarà l’oferta del programa Study Abroad. Es fomentarà la internacionalització a casa amb el reforç de l’aprenentatge de llengües i l’aprenentatge col·laboratiu internacional en línia.

La incertesa generada per la pandèmia, que pot canviar l’escenari d’internacionalització, i el compromís d’implementació del multi-campus Aurora Alliance, recentment atorgat a través del programa European Universities de la Unió Europea, ha dut a aprovar un document base sobre la visió internacional de la Universitat, que haurà de desenvolupar-se en el tercer Pla estratègic d’Internacionalització, que haurà de contenir eixos transversals i indicadors per mesurar el nivell d’execució.

La primera universitat a tenir un compromís per la biodiversitat als campus

La URV, amb la seva implantació en campus urbans i periurbans a diferents municipis de la demarcació, té una molt bona oportunitat per a promoure la biodiversitat a les seves zones verdes i naturalitzades, edificis, i àrees infrautilitzades, enriquint la qualitat dels espais comuns. Per això, es compromet, mitjançant l’aprovació del compromís per la biodiversitat als campus pel Claustre, a fer actuacions per afavorir la presència d’espècies animals i vegetals salvatges als seus campus, respectant les condicions de seguretat, sanitat, salubritat i convivència que es requereixen com a espais públics. A més, expressa la voluntat de convertir-se en un exemple de biodiversitat urbana dins el seu territori d’influència.

La URV és la primera universitat catalana que ha aprovat un compromís per la biodiversitat, que compromet a la comunitat universitària i les treballadores de les empreses externes a complir una sèrie de requisits com a forma per mitigar els efectes del canvi climàtic en les seves accions dins els campus. Entre d’altres mesures, el compromís es concreta en la preservació del patrimoni verd de la Universitat i la creació de nou patrimoni, reconèixer i aprofitar els beneficis físics i psíquics que generen el espais naturalitzats sobre les persones, i aprofitar el potencial de biodiversitat de la URV com a recurs per a l’aprenentatge, la recerca i la sensibilització. D’aquesta manera, la URV s’alinea amb els organismes internacionals que promouen la biodiversitat urbana.

A nivell d’exemple, al talús de l’aparcament del campus Catalunya ha servit per a l’indicació d’espècies protegides i la detecció d’espècies invasores; es va crear el jardí de les papallones del campus Sescelades, i s’està estudiant l’enjardinament vertical i naturalització d’espais interiors del campus Terres de l’Ebre.

Revisió de la Política de Qualitat

El Claustre també ha aprovat la revisió de la Política de Qualitat de la Universitat, que ha elaborat la Comissió de Qualitat institucional. Es basa en cinc directrius que es despleguen en disset objectius, entre d’altres, disposar d’una oferta acadèmica de qualitat, adaptable i innovadora; obtenir l’acreditació de les titulacions i dels centres docents per al reconeixement nacional i internacional de la qualitat de la docència; maximitzar la satisfacció de la comunitat universitària, dels ocupadors i dels col·laboradors externs de la Universitat; desplegar mecanismes per fomentar l’ocupabilitat dels estudiants; incloure de manera efectiva la perspectiva de gènere en tots els entorns de la docència, la recerca i la gestió; empoderar el personal de la Universitat per fer aflorar el seu potencial, posant en valor la seva participació i afavorint la promoció professional i la formació; optimitzar i modernitzar els processos de gestió, i gestionar de manera eficaç i eficient els recursos humans, materials i econòmics, per aconseguir els objectius amb al mínim cost possible.

El nou document es pot consultar al web de política de qualitat de la Universitat.

Informes del III Pla d’Igualtat i de la reforma de l’Estatut

D’altra banda, els codirectors de l’Observatori de la Igualtat, Inma Pastor i Víctor Merino, han explicat el procés d’elaboració del III Pla d’Igualtat i la seva estructura, que va ser aprovat pel Consell de Govern del passat 27 de febrer. Es tracta d’un pla continuïsta del darrer, que conté menys mesures però més concreció a través dels indicadors, temporització i identificació dels responsables de l’execució per assegurar l’avaluació del propi pla. Amb aquest pla es pretén consolidar l’estructura de l’Observatori i la introducció de la perspectiva de gènere en els àmbits de docència, recerca i gestió, i la creació de la Unitat d’Igualtat, que s’encarregarà de la implementació del pla.

Per últim, la secretària general, Laura Román, ha explicat els treballs que han dut a terme fins ara la Ponència d’Estatut i els grups de treball: en Recerca i Doctorat, per fer un anàlisi i proposta sobre les estructures amb competències sobre amb aquests dos àmbits; en Temes Electorals i Òrgans, que ja han completat el seu anàlisi i proposta; en Afers Econòmics, per analitzar les competències dels òrgans de govern sobre aquestes matèries; en Matèria d’Estudiants i Docència; en Matèria de Personal, i el grup de treball en Perspectiva de Gènere, que revisarà el text de la nova proposta d’Estatut.

Es preveu que l’avantprojecte d’Estatut es pugui presentar al Claustre de novembre d’aquest any. A continuació es crearà la comissió de reforma de l’Estatut, amb 32 membres claustrals, per estudiar les esmenes i portar a debat i aprovació el projecte d’Estatut, que podria ser presentat al Claustre de juny de 2021.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*