07/02/2024

El Grup per la Professionalització del Doctorat de la URV actualitza la definició de director de tesi doctoral

Ha analitzat 47 llengües i identificat divuit funcions per proposar una definició del supervisor de doctorat aplicable a totes les universitats i centres de recerca

Génesis Guarimata és doctorand i primera autora de l'article "Redefining the role of doctoral supervisors: a multicultural examination of labels and functions in contemporary doctoral education".

La figura del director o directora de tesi doctoral està en contínua evolució i discussió a causa dels canvis normatius que des de finals dels anys vuitanta del segle passat s’han dut a terme al voltant del doctorat. Això ha comportat, i segueix comportant, que els rols i tasques que ha de desenvolupar vagin evolucionant i incorporant noves facetes.

En aquest context, el Grup per la Professionalització del Doctorat de la URV, que forma directors i directores de tesi en la professionalització d’aquesta tasca, ha dut a terme una recerca que aborda els canvis que l’educació doctoral ha experimentat en les darreres dècades i com això ha afectat els rols que han d’assumir els directors de tesi doctoral.

L’objectiu de l’estudi ha estat proposar una definició universal, global i comuna que estableixi clarament els rols i funcions del directors de tesi doctoral. Per fer-ho s’ha utilitzat un enfocament des de la perspectiva del relativisme lingüístic i la teoria de prototipus per entendre com la diversitat lingüística i les diferents paraules que s’utilitzen en llengües diferents per designar la figura del director poden influir en la percepció i enfocament de les diferents tasques relaciones amb aquesta supervisió d’una tesi doctoral.

Les divuit funcions de la direcció doctoral

L’estudi, a través d’un anàlisi de 47 llengües utilitzades en 116 països d’Europa, Àfrica, Amèrica, Àsia i Oceania, ha examinat un corpus de 55 etiquetes diferents per referir-se a la figura de director de tesi doctoral. L’estudi en detall d’aquestes etiquetes en les llengües anglesa, francesa i espanyola, i dels verbs que les acompanyen, ha permès identificar un total de divuit funcions que s’han de desenvolupar per realitzar de forma efectiva aquesta tasca, com són supervisar, dirigir, guiar, liderar, gestionar, assessorar, fer de mentor, tenir cura, promoure, instruir, entrenar, desenvolupar el rol de superior jeràrquic, consultar, reportar, governar, dur a terme, patrocinar i tutoritzar.

Per cadascuna d’aquestes funcions l’article proporciona una definició del que implica, la uqal cosa ha permès establir una actualització de la definició de director de tesi doctoral que es podia trobar fins ara als manuals i reculls de bones pràctiques a l’entorn de la supervisió doctoral:

“El supervisor de tesi (o denominació que correspongui en cada llengua) és la persona que acompanya el doctorand durant tot el procés de desenvolupament de la tesi, assumint un paper actiu i complint les següents funcions: supervisa i dona direcció general al procés de recerca del doctorand, assegurant-se que es compleixin els objectius de la tesi i mantenint la qualitat del treball. Ofereix orientació i lideratge durant el desenvolupament de la tesi, assegurant el compliment de les directrius i els resultats desitjats. A més, dona consells i suport en el disseny i l’execució de la recerca, assegurant que el doctorand segueixi el bon camí. També assumeix un paper de lideratge i motivació, inspirant el progrés i assegurant una gestió eficient de recursos i temps. Així mateix, ofereix recomanacions expertes per millorar la qualitat i la rellevància de la recerca. Guia i dona suport al desenvolupament de les habilitats acadèmiques i professionals del doctorand, mostrant interès pel seu benestar i fomentant l’èxit en la recerca. A més, dona instruccions i orientació específiques sobre aspectes tècnics i metodològics del treball de recerca. És responsable de supervisar i dirigir la feina del doctorand, pren decisions i ofereix orientació per assolir els objectius acadèmics i de recerca. Ofereix consells professionals per millorar el focus i la qualitat de la tesi. Comunica i comparteix el progrés de la recerca i els resultats amb el doctorand i altres interessats, assegurant el compliment dels estàndards acadèmics i de recerca. Finalment, guia i dirigeix el doctorand durant tot el procés, assumint la responsabilitat de les seves accions i protegint-lo durant el període d’aprenentatge.”

El treball ha estat publicat a la revista especialitzada en educació universitària Higher Education, de l’editorial Springer Nature, i ha suscitat els elogis dels revisors per la utilitat que tindrà per a les universitats i centres de recerca: “representa una contribució molt significativa a la investigació sobre direcció doctoral”, “aquest article és molt útil i innovador”, o “la llista de funcions proposada donarà un bon punt de partida pels tallers de formació de desenvolupament acadèmic per supervisors doctorals”.

L’article forma part de la recerca que s’està duent a terme en el context de la tesi doctoral de Génesis Guarimata, investigadora predoctoral del Grup per la Professionalització del Doctorat de la URV dins del programa Martí i Franquès COFUND, amb finançament de les Accions Marie Sklodowska-Curie. És, però, resultat fruit del treball del Grup per la Professionalització del Doctorat de la URV, format pels professors Joan Josep Carvajal, M. Dolores Jiménez López, M. Ercilia García, Mar Reguero i Mireia Valverde, a banda de Génesis Guarimata i el també doctorand del grup Debashish Roy.

Què és el Grup per a la Professionalització del Doctorat de la URV?

Va ser fundat l’any 2014 des de l’Escola de Doctorat de la URV, de la qual en forma part, amb l’objectiu de poder formar als directors i directores de tesi doctoral de la URV en la professionalització d’aquesta tasca. No obstant, des de la seva creació, les tasques del grup han transcendit els límits de la URV, impartint cursos sobre aquesta temàtica en més de 50 universitats i institucions de recerca de Catalunya, Espanya, Europa i Iberoamèrica. A més ha pronunciat ponències en reunions d’associacions universitàries nacionals i europees sobre aquests temes, com són la Xarxa Vives, la Conferència Espanyola de Directors d’Escoles de Doctorat, l’SGroup Universities in Europe i el Council for Doctoral Education de la European University Association, el que els ha permès esdevenir un referent a nivell nacional i internacional en aquesta temàtica.

Referència bibliogràfica: Guarimata-Salinas, G., Carvajal, J.J. & Jiménez López, M.D. Redefining the role of doctoral supervisors: a multicultural examination of labels and functions in contemporary doctoral education. High Educ (2024). https://doi.org/10.1007/s10734-023-01171-0

Print Friendly, PDF & Email