10/02/2023

Presentades les directrius per al primer planejament urbanístic conjunt de l’àrea metropolitana de Tarragona

Un equip de la URV ha elaborat les directrius per encàrrec de la Generalitat. El futur Pla Director Urbanístic metropolità del Camp de Tarragona ordenarà les infraestructures, els assentaments i els espais oberts dels set municipis que formen la segona àrea metropolitana de Catalunya

Josep Maria Solé, professor de la URV que ha coordinat els treballs del document de directrius, explica els resultats que es mostren a l'exposició que es pot veure al pati Jaume I de l'Ajuntament de Tarragona al conseller de Territori, Juli Fernàndez.

Un equip d’investigadors i investigadores de la URV ha elaborat el document de directrius que guiaran la redacció del Pla Director Urbanístic (PDU) metropolità del Camp de Tarragona, en base als estudis científics i als resultats del procés participatiu ciutadà que es va dur a terme. L’ha presentat avui, en forma de llibre, el conseller de Territori de la Generalitat, Juli Fernàndez i Olivares. El PDU serà l’instrument que, per primer cop, ordenarà de forma conjunta el desenvolupament dels set municipis que conformen la segona àrea metropolitana del país: Reus, Cambrils, Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca.

A hores d’ara, l’única font d’ordenació d’aquest sistema urbà són els diversos planejaments municipals, fet que és motiu de duplicitats i pèrdua d’oportunitats. En canvi, els plans directors urbanístics tenen l’abast suficient per transcendir les fronteres municipals i ordenar grans àrees de sòl amb problemàtiques comunes però administracions locals diferents. Així, el planejament urbanístic conjunt per al nucli central del Camp de Tarragona reconeix la realitat d’un sistema funcional de caràcter supramunicipal, amb un alt grau d’integració socioeconòmica entre municipis, i que cal articular amb visió metropolitana.

El PDU metropolità de Tarragona donarà directrius per planificar i gestionar de manera ordenada les dinàmiques urbanes residencials i d’activitats, com també potenciar els espais oberts en l’entorn del continu urbà del Camp de Tarragona i vetllarà pel bon encaix de les infraestructures de comunicacions presents i futures.

El Departament de Territori i la URV van signar, el febrer de 2021, un conveni de col·laboració en matèries relacionades amb els continguts del Pla director, perquè la Universitat donés suport acadèmic, científic i tècnic al Departament per a la redacció del Pla. La URV té obertes línies de recerca consolidades com la mobilitat, infraestructures, urbanisme, medi ambient, canvi climàtic, risc natural i tecnològic, patrimoni i arqueologia, agricultura, paisatge, salut, demografia, habitatge, comerç i indústria, i, a més, disposa d’un teixit de facultats i escoles tècniques superiors en un campus extens i estès.

El conseller de Territori, Juli Fernàndez, amb l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, i el rector de la URV, Josep Pallarès.
Diagnosi, participació ciutadana i directrius

El llibre Directrius de planejament urbanístic de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona: el futur del Camp presentat avui recull, en primer lloc, el diagnòstic de l’estat de l’àmbit territorial que ha elaborat la URV en base a diversos estudis científics i emprant indicadors socioeconòmics, de mobilitat, habitatge o equipaments. També resumeix el resultat d’un primer procés participatiu que el Govern va dur a terme tant telemàticament com presencialment, amb nou taules de debat on hi van participar 270 persones. El resultat complert d’aquest procés es pot consultar al web participa.gencat.cat.

El diagnòstic del territori i les aportacions del procés participatiu van servir perquè la URV elaborés 20 directrius que es despleguen en 100 accions i que el Govern tindrà en compte per redactar el PDU. Aquestes directrius s’agrupen en sis eixos temàtics: mobilitat i accessibilitat; espais oberts i medi agrari; assentaments urbans; model econòmic; energia i metabolisme, i governança i àmbit territorial.

El treball ha estat coordinat per Josep Maria Solé, professor de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura (ETSA) de la URV, i ha comptat amb un equip de treball integrat per arquitectes i estudiants de l’ETSA, així om amb un comitè científic d’investigadors de la Universitat de diferents àmbits de coneixement, de la mateixa Escola d’Arquitectura, el Departament d’Economia, el Departament de Dret Públic, el Departament de Geografia i el Departament de Ciències Mèdiques Bàsiques.

El professor Josep Maria Solé explica els treballs per a l’elaboració de les directrius del PDU del Camp de Tarragona.
Una ordenació metropolitana comú

L’àmbit del PDU comprèn els municipis de Reus i Cambrils, a la comarca del Baix Camp, i de Constantí, la Canonja, Salou, Tarragona, i Vila-seca, a la comarca del Tarragonès. L’objectiu és determinar una ordenació racional, eficient, compartida i de consens d’àmbit metropolità, sobre la qual es materialitzin les dinàmiques econòmiques i socials sostenibles dels municipis de l’àrea directa i de la zona d’influència. El document haurà de ser coherent amb les determinacions del Pla territorial Parcial del Camp de Tarragona (PTPCT).

El PDU haurà de procurar per la preservació dels espais oberts, davant el consum d’aquests espais per a destinar-los a noves extensions urbanes, i haurà de prioritzar la reforma dels assentaments urbans i la rehabilitació dels edificis existents sobre la nova extensió urbana. El Pla tindrà una funció estratègica i estructuradora del territori, mitjançant les metodologies de l’urbanisme per tal de coordinar l’ordenació física d’aquesta àrea intermunicipal.

La tramitació del PDU

Un cop es disposa de les directrius tècniques que hauran de guiar l’elaboració del document, el Departament treballarà en la redacció de l’avanç. Un cop es tingui, el document se sotmetrà a un procés de participació ciutadana on es donarà veu tant als ajuntaments com als agents socials, econòmics i ambientals del territori, i a la ciutadania interessada. Les seves aportacions serviran per redactar un primer document normatiu del PDU que la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona aprovarà inicialment.

El document aprovat inicialment se sotmetrà al preceptiu període d’informació pública i audiència als ajuntaments, per tal que ajuntaments i ciutadania puguin presentar les al·legacions que estimin oportunes. Un cop estudiades aquestes al·legacions i incorporades, si s’escau, el PDU serà aprovat provisionalment per la Comissió territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona i, poc després, elevat a la Comissió de territori de Catalunya per al seu darrer vistiplau. El PDU es publicarà llavors en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), iniciant la seva vigència el dia següent.

Directrius de planejament urbanístic de l’àmbit metropolità del Camp de Tarragona: el futur del Camp es pot descarregar a la biblioteca digital de la Generalitat.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*