10/01/2019

Govern i universitats facilitaran el canvi d’estudis de grau a les estudiants víctimes de violència masclista

La URV també impulsa un protocol contra la violència masclista entre estudiants que posarà èmfasi en la prevenció

Els rectors i rectores de les universitats catalanes amb les conselleres de la Presidència i d'Empresa i Coneixement signants del conveni.

Els rectors i rectores de les universitats de Catalunya, entre les quals María José Figueras, de la URV, i les conselleres de la Presidència i d’Empresa i Coneixement, Elsa Artadi i Àngels Chacón, per part de la Generalitat, han signat avui un conveni de col·laboració per implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista.

Aquesta mesura permetrà a les dones víctima de violència masclista, així com als fills i filles que en depenen, continuar els estudis oficials de grau en una universitat diferent d’aquella en què els van iniciar. La finalitat és que la persona afectada pugui continuar els seus estudis, en el termini de temps més curt possible, mitjançant el trasllat del seu expedient, en qualsevol de les universitats del sistema català que hagi triat.

El conveni respon a la voluntat del Govern de la Generalitat i de les universitats catalanes de lluitar contra la violència de gènere i garantir els drets bàsics de les dones que la pateixen. Les entitats signants reconeixen que la violència de gènere és una xacra que pateixen les dones, tant en l’àmbit públic com en l’àmbit privat, en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre dones i homes. En aquest sentit, es tracta d’una greu vulneració dels drets humans i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l’autonomia i la llibertat.

Per aquest motiu, correspon als poders públics establir els mecanismes adients per contribuir a l’eradicació d’aquesta violència i garantir el dret bàsic de les dones a viure en pau. El present conveni s’emmarca, a més, en els disset objectius de desenvolupament sostenible fixats per Nacions Unides per superar les desigualtats socials.

María José Figueras signant el conveni per implantar un procediment excepcional de canvi d’estudis oficials de grau adreçat a dones estudiants que acreditin la condició de víctimes de violència masclista.

 

Procediment i acreditació

El procediment excepcional de canvi d’estudis universitaris oficials de grau s’iniciarà quan la dona víctima de violència masclista, o els fills o filles que en depenen, sol·liciti el trasllat d’expedient en la universitat on ha iniciat els seus estudis de grau. Aquest procediment per realitzar el canvi d’universitat tindrà un caràcter gratuït.

Per tal d’acreditar la consideració de víctima de violència masclista la persona afectada podrà aportar com a proves qualificades la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit la violència de gènere; l’ordre de protecció vigent, i l’Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.

En absència d’aquestes proves també es consideraran situacions de violència masclista l’existència dels següents indicis: qualsevol mesura cautelar judicial de protecció, seguretat o d’assegurament vigent; l’atestat elaborat per les forces i cossos de seguretat que han presenciat directament la manifestació de violència de gènere; l’informe del ministeri fiscal; l’informe mèdic o psicològic elaborat per una persona professional col·legiada en el qual consti que la dona ha estat atesa en algun centre sanitari per causa de violència de gènere; l’informe dels serveis públics amb capacitat d’identificació de la situació de violència de gènere. Es reconeix aquesta capacitat als serveis socials d’atenció primària, als serveis d’acolliment i recuperació, als serveis d’intervenció especialitzada i a les unitats especialitzades dins les forces i cossos de seguretat. També es pot aportar l’informe de l’Institut Català de les Dones o qualsevol altre mitjà establert per disposició legal.

Amb la finalitat de dur a terme un seguiment detallat del conveni es crearà una Comissió de seguiment composada per tres persones en representació de l’Administració de la Generalitat de Catalunya –una designada pel titular de la Secretaria d’Universitats i Recerca, una pel Consell Interuniversitari de Catalunya, i una per l’Institut Català de les Dones–; així com una persona en representació de cadascuna de les universitats signatàries, nomenada pel seu respectiu rector o rectora.

Protocol contra la violència masclista a la URV

A la URV una comissió mixta d’estudiants, una representant de l’Observatori de la Igualtat, les vicerectores d’Estudiants i Ocupabilitat, Maria Bonet, i Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, Cori Camps, i la secretària general i responsable d’Igualtat, Laura Roman, està treballant per elaborar un protocol contra la violència masclista i cap al col·lectiu LGTBI i altres formes d’assetjament. Aquest protocol, que es preveu aprovar durant l’any 2019, s’adreça als i les estudiants, posarà l’èmfasi en la prevenció i inclourà accions de formació i sensibilització. Es tracta d’una petició que els propis estudiants van fer a l’equip de govern de la Universitat, ja que el protocol contra l’assetjament vigent a la URV contempla accions a dur a terme quan es produeixen casos en l’àmbit laboral i, per tant, no inclou els estudiants.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*