26/10/2016

Josep M. Arauzo, nomenat vocal del Tribunal Català de la Competència

Aquest professor del Departament d'Economia ha estat nomenat recentment vocal del Tribunal Català de la Competència, òrgan col·legiat de l'Autoritat Catalana de la Competència. L'Autoritat vetlla pel correcte funcionament competitiu dels mercats a tots els sectors productius de l'economia a Catalunya

El nomenament del professor Josep M. Arauzo ha estat publicat recentment al DOGC. L’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) es va crear l’any 2009 per tal que exercís les funcions derivades del nou marc competencial ampliat que estableix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. L’article 154 de l’Estatut atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de promoció de la competència i executiva en matèria de defensa de la competència, respecte a les activitats econòmiques que s’exerceixen principalment a Catalunya. És un organisme autònom de caràcter administratiu, i es relaciona amb el Govern a través del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

El Tribunal Català de Defensa de la Competència (TCDC) és l’òrgan col·legiat de l’Autoritat, sense personalitat jurídica pròpia, integrat pel president o presidenta de l’Autoritat (actualment Marcel Coderch) que el presideix, per dos vocals (josep M. Arauzo i Anna Matas) i pel secretari o la secretària general de l’ACCO. El TCDC exerceix funcions de resolució dels procediments sancionadors, d’arbitratge i de recomanació. Tots els membres són nomenats per un període de 6 anys no renovable.

Josep-Maria Arauzo és llicenciat en Economia (UB) i doctor en Economia per la URV. Ha estat Visiting Fellow a la Universitat de Reading (Regne Unit). La seva tesi va analitzar les decisions de localització de les empreses de fabricació en els municipis catalans. Ha publicat diversos articles, llibres i capítols de llibres sobre la demografia o la localització industrial. És professor d’Economia Industrial, Economia Regional i Geografia Econòmica a la Facultat d’Economia i Empresa de la URV. Investiga al grup d’Economia Quantitiva, Urbana i Regional (QURE) i al centre de recerca en Economia Industrial i Economia Pública (CREIP).

Més informació:
Autoritat Catalana de la Competència

 

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*