19/10/2023

La URV obté un major finançament per a recerca a través de convocatòries competitives

La informació presentada al Consell de Govern constata que s'ha assolit la paritat en la direcció dels grups de recerca en la darrera convocatòria de grups reconeguts, però es mantenen les desigualtats en la carrera del professorat

En el Consell de Govern d’aquest 19 d’octubre s’hi han presentat dos dels informes que permeten tenir una imatge de l’activitat de la universitat. D’una banda, l’Informe de recerca i innovació, que reflecteix, amb les dades tancades de 2022, l’increment de recursos obtinguts per a projectes de recerca, especialment a través de convocatòries competitives, en un any de canvis en el programa europeu. De l’altra, l’Informe d’igualtat de gènere, que fa una radiografia de la progressió de la Universitat en termes d’igualtat entre dones i homes, constata una major presència de dones en tots els col·lectius de la comunitat URV en comparació amb el sistema universiari públic català i espanyol, però persisteixen les desigualtats de gènere en l’ascens professional i la participació de les dones en els llocs de lideratge i presa de decisions.

Hi ha una salvetat: fins al 52% dels grups de recerca reconeguts en la convocatòria 2021 d’ajuts per donar suport a l’activitat científica dels grups de recerca de Catalunya són dirigits per dones, quan en la convocatòria anterior, de 2014-16, els grups liderats per dones només eren el 24%. S’assoleix, a través d’aquesta convocatòria de l’AGAUR, la paritat en la direcció dels grups, si bé, la participació de les dones en la direcció de projectes de recerca competitius es troba encara per sota del seu pes com a col·lectiu.

Informe de recerca i innovació

La vicerectora de Recerca, Marina Galià, ha confirmat la progressió ascendent en la captació de recursos econòmics per part del personal de la Universitat i ha destacat el canvi en el lideratge dels grups de recerca. La captació de recursos, el 2022 va ser de 46,2 milions d’euros, un 26,9% més que l’any passat, un increment que s’explica, sobretot, per l’augment del volum de finançament que percep a través de les convocatòries en què competeix amb altres consorcis d’universitats i centres de recerca. Així, els grups de recerca de la URV han captat 21,4 milions d’euros per a projectes de recerca, un 19,5% més que l’any anterior, amb un salt exponencial pel que fa als projectes de l’àmbit europeu, tres vegades superior al 2021, coincidint amb l’any de canvi de programa europeu (de l’Hortizó 2020 a l’Horitzó Europa).

En la mateixa línia, incrementen un 59% en un any (fins als 11,3 milions d’euros) els recursos captats pels ens vinculats a la institució, en què hi ha investigadors de la URV adscrits. També el finançament no competitiu ha estat superior (ha passat de 6,1 a 9,2 milions d’euros), però s’ha reduit en el cas dels ens vinculats.

La producció científica indexada es manté, així com el nombre d’articles més citats. El 63% dels articles són d’accés obert i el 10%, interdisciplinaris, per tant, fruit de la col·laboració dels investigadors de branques de coneixement diferents. En aquest sentit, Galià ha explicat que el repte de futur és “estructurar la recerca per aglutinar investigadors i investigadores de diferents àmbits que puguin dur a terme una recerca interdisciplinària”. En aquesta línia s’està treballant el nou Pla estratègic de recerca, que identifica, entre d’altres, els àmbits de coneixement que puguin facilitar la recerca multidisciplinària: ciències de la salut, ciències de la computació i matemàtiques aplicades, materials avançats, canvi climàtic i transició energètica, i ciències socials..

Informe sobre “Igualtat de gènere a la URV”

Cilia Willem, directora de la Unitat d’Igualtat, ha presentat les dades desagregades en l’informe “Igualtat de gènere a la URV”. El percentatge de dones (53%) supera el dels homes pel que fa al professorat (la paritat es va assolir el 2017). Si bé la presència de dones per àmbits de coneixement és desigual, essent majortària en les arts i humanitats i les ciències de la salut, però només del 17% en l’Enginyeria i l’Arquitectura. També és desigual el tipus de dedicació: les dones tenen, majoritàriament, una dedicació parcial. Així, no arriben a la paritat en el professorat a temps complet (són el 44%), i, en canvi, són el 56% del professorat associat. Aquesta desigualtat continua vigent en la categoria més alta: hi ha 4,4 dones per cada 10 homes catedràtics, 0,4 punts més que al 2011. Tanmateix és rellevant el canvi que s’ha produït en la direcció dels grups de recerca en la darrera convocatòria.

La situació en el PTGAS és la següent: el 68% del personal són dones (una xifra estable des de la primera recollida de dades l’any 2007), amb diferències entre funcionariat i personal laboral. El 83% del personal funcionari són dones, però la categoria més elevada (A1) són menys proporcionalment: el 62%. Pel que fa al personal laboral, les dones són el 52%, però són el 56% en la categoria més alta (grup I) i el 53% del personal eventual.

Pel que fa a l’estudiantat, la matrícula en funció del nivell educatiu continua essent desigual, encara que amb una lleugera tendència d’increment en màster i doctorat: les dones són el 60,2% de les estudiants de grau, el 54,8% de màster i el 52,1% de doctorat. La matrícula als graus STEM es manté estable al voltant de l’11%. Aquest 2022 es frena la tendència d’abandonament dels estudis iniciada durant la pandèmia i la taxa d’abandonament torna a situar-se al voltant del 12% en les noies i es manté en el 18% en els nois (que no havien experimentat els mateixos canvis en l’abandonament).

Seguiment del Pla d’emergència energètica

El rector ha informat del seguiment del Pla d’emergència energètica, que preveia un estalvi del 20% en el consum. Tot i que el preu sembla estable (entre 90 i 100 euros kw/h, el doble d’abans de la crisi de l’energia), cal observar la incidència de les temperatures d’aquesta tardor i hivern, sumat al context d’incertesa gloabl. Sobre aquesta base, i si s’assoleix el 20% d’estalvi en la despesa, aquesta seria de 800.000 euros menys que si no s’haguessin adoptat accions per a la contenció. Així, l’increment de la despesa previst per aquest 2023 era de gairebé 2 milions d’euros, mentre que se situaria al voltant de l’1,2 milions amb les mesures d’estalvi. El rector ha confirmat que “estem en vies d’assoliment de l’estalvi del 20% que ens havíem fixat”.

Nova Càtedra sobre Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada

El Consell de Govern ha aprovat la creació de la Càtedra sobre Innovació i Recerca Turística Salou Costa Daurada, dirigida per Marta Nel-lo, amb finançament del Patronat Municipal de Turisme de Salou i de la Diputació de Tarragona. Té per objectius promoure el coneixement resultant dels estudis sobre turisme per millorar la competitivitat turística de la zona; proporcionar les eines per millorar l’experiència turística del visitant i la qualitat de vida del resident; estretir el vincle entre societat i activitat turística integrant el punt de vista de la ciutadania en els òrgans de gestió turística amb propostes de governança compartida com la creació de ponències i processos participatius; facilitar la cooperació entre agents públics i privats, entre institucions i empreses es del territori; fomentar la implicació dels joves (estudiants) en la indústria i del sector turístic, i posicionar la Costa Daurada com a referent turístic, també des de la perspectiva acadèmica i d’investigació.

Règim disciplinari de l’estudiantat

La Llei de convivència universitària de 2022 tipifica les infraccions, estableix les sancions i regula el procediment disciplinari i aquesta llei s’ha adequat el règim disciplinari de l’estudiantat, amb la regulació de les faltes i també la proposta de mesures substitutives de caràcter educatiu o recuperador, que avui ha aprovat el Consell de Govern.

Convocatòria de places de personal docent i investigador

EL Consell de Govern ha aprovat l’acordat per avançar els concursos del pla d’estabilització del PDI que finalitza contracte al 2024 (que inclou cinc places), la modificació de plantilla de PDI, la convocatòria de 25 places de professorat lector i agregat del pla de xoc de la Generalitat 2023, dues places més de titular d’universitat, una d’agregat vinculat i cinc de catedràtic o catedràtica.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*