10/05/2024

Un projecte pilot detectarà situacions de sensellarisme a Tarragona

La recerca proposarà solucions al fenomen del Liquid housing, que planteja que gairebé qualsevol lloc pot considerar-se com un habitatge adequat. La lidera la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la URV

El fenomen Liquid housing es caracteritza per la idea de què gairebé qualsevol cosa es pot considerar actualment com un habitatge adequat, malgrat les crisis i els canvis en el mercat immobiliari: ocupacions, sotsarrendament il·legal, lloguer compartit forçós o habitatges sobreocupats en són alguns exemples. El terme neix com a conseqüència de la crisi financera mundial de 2007 i les posteriors, derivades de la pandèmia i la inflació del 2022. Amb l’objectiu d’examinar, comprendre i donar solucions a aquest problema a Tarragona, la Càtedra UNESCO d’Habitatge de la Universitat Rovira i Virgili liderarà una recerca pilot emmarcada en el projecte europeu FutuResilience, per detectar les situacions de sensellarisme a la ciutat.

Els processos d’urbanització, despoblació rural i l’escassetat d’habitatge social i assequible han contribuït a què trobar un lloc on viure no estigui a l’abast de les famílies amb menys ingressos a les principals àrees urbanes. Les polítiques públiques han optat durant els darrers 15 anys per oferir a les llars menys benestants títols cada cop més febles, evolucionant des de la propietat d’un habitatge al lloguer, el cohousing i l’ocupació d’habitatges. La distinció entre el que és un habitatge -amb un títol clar, estabilitat, qualitat i adequació- i un “refugi provisional” s’ha tornat cada cop més difuminada.

Davant d’aquesta situació, el projecte examinarà les diferents manifestacions del fenomen Liquid Housing des d’un enfocament interdisciplinari i internacional, un repte que afecta al dret a l’habitatge i la dignitat humana, però també a través d’altres drets com el de la propietat privada o la vida privada i familiar.

A través d’enquestes a presidents de  comunitats de propietaris, a la ciutadania i tallers amb experts de diferents àmbits s’intentaran identificar els casos de sensellarisme ocult a la ciutat i també es copsarà la percepció que els habitants de Tarragona tenen sobre aquest fenomen.

Si bé a nivell local existeixen estratègies per abordar aquesta problemàtica, les dificultats per detectar el sensellarisme ocult i la falta de polítiques efectives d’habitatge dificulten la capacitat i la resiliència de la ciutat per fer-hi front, que va més enllà del propi dret a l’habitatge ja que pot tenir implicacions socials, econòmiques, polítiques i ambientals per a la societat.

A través de la recerca i del treball de camp i de la implicació de les parts interessades s’obtindran estadístiques a partir de les quals es podran formular recomanacions polítiques basades en els escenaris futurs identificats. L’objectiu és aportar evidències empíriques, conscienciar i proposar solucions per abordar la complexitat del Liquid Housing. Els resultats estaran disponibles la propera tardor.

 

Print Friendly, PDF & Email

1 comentari

  1. AAVV DE LA CIUDAD DE TARRAGONA DESDE S.RAMON Y S.SALVADOR |

    Hay varias soluciones, una de ellas esque se construya sin ánimo de lucro vivienda para la pobreza actual.
    Segunda y que puede ayudar es la creación de empleo. Y tercera y muy importante la implicación con ayuda del gobierno de las asociaciones de vecinos, etc. Y de algunos otros organismos y profesionales,es que entran en muchas casas,chabolas y demás

Comenta

*