18/12/2020

Augmenta un 3,4% el nombre de matriculats de grau i un 15% el de màsters a la URV per al curs 2020-21

El Consell de Govern aprova el pressupost per al proper any, marcat per la contenció de la despesa i la reducció d'algunes partides

El Consell de Govern celebrat ahir, 17 de desembre, va presentar les dades corresponents a la matrícula de grau i màster per al curs 2020-21. L’informe de docència mostra l’augment d’un 25% en la demanda per estudiar a la URV en primera opció, una dada que està un 16% per sobre de la mitjana del Sistema Universitari Públic Català. Aquesta xifra s’ha traduït en un increment real del nombre d’estudiants de grau, que ara és d’11.835, 3,4% superior que el curs anterior. L’increment és especialment significatiu en el cas dels estudiants de nou accés, que és de 3.367, un 7,2% més respecte el 2019-20. ADE, Dret, Medicina i Psicologia són els graus amb més demanda, superior a l’oferta de places.

Pel que fa a la procedència dels estudiants, les dades es mantenen similars a les dels cursos anteriors: un 63% provenen de la província de Tarragona; el 16% de la resta de Catalunya, sobretot de Barcelona; el 12% de la resta de l’Estat espanyol, sobretot de València, Castelló i Alacant i un 9% són internacionals, principalment del Marroc, Romania, Andorra, Colòmbia i Itàlia.

Respecte el curs 2019-20, el nombre total d’estudiants de màster ha augmentat un 15%, mentre que els estudiants de nou accés ho ha fet un 12%. Els que tenen més demanda són el Màster de Formació de Professorat, el d’Enginyeria Computacional i Matemàtica i el de Nutrició i Metabolisme.

L’informe també mostra com la crisi sanitària derivada de la pandèmia ha comportat un canvi important en les dades de mobilitat dels estudiants. Prenent com a referència les dades del curs 2018-19, per fer la comparativa d’abans de l’arribada de la COVID-19, s’observa una disminució del 67% en els estudiants que arriben a la URV procedents d’un programa Erasmus. El percentatge d’estudiants que ha sortit a estudiar fora en el marc d’aquest programa també s’ha vist reduït, en un 41%. La mateixa tendència es detecta en el parograma SICUE, per realitzar estades de mobilitat a universitats de l’Estat espanyol: s’ha registrat una reducció del 68% en el cas dels estudiants entrants, que és del 20% en els que marxen.

Disminueix la taxa d’abandonament

Durant el Consell de Govern també s’han fet públiques les dades de l’informe d’abandonament, que ha disminuït respecte l’any passat, i se situa en un 14,7% -el 2018-19 va ser del 20,3%-. Una explicació de la reducció d’aquesta taxa pot ser pel fet de què, a causa de la COVID-19, no s’ha exigit la superació d’un nombre mínim de crèdits per garantir la permanència als estudiants de nou ingrés del curs 2019-20. Tot i aquestes xifres, la taxa d’abandonament a la URV està encara per sobre de la mitjana del sistema universitari català. La branca del coneixement on es detecta que marxen més estudiants és la d’Arts i Humanitats (23%).

Un pressupost equilibrat marcat per la contenció de la despesa

El Consell de Govern també ha aprovat un pressupost d’111.530.572,16 euros per al 2021. En xifres globals representa un 2,12% més respecte l’exercici anterior, tot i que per presentar uns números equilibrats s’han hagut d’aplicar reduccions a algunes partides de despeses corrents. Cal recordar que el pressupost parteix d’una aportació de la Generalitat que s’ha mantingut pràcticament invariable respecte anys previs i que obliguen a destinar cada vegada més recursos propis de la Universitat a despeses de personal, que degut al creixement vegetatiu de la plantilla cada any va en augment.

Els ingressos de la Universitat provenen, d’una banda, del finançament rebut de la Generalitat (75,9 milions. Si l’any 2010 aquesta transferència cobria un 111,7% dels costos de personal i, per tant, donava marge per fer inversions i sufragar despeses de béns i serveis, per al 2021 aquesta aportació només cobreix el 95,3% del capítol destinat a la plantilla, que és de 79,7 milions d’euros. La diferència – 3,7 milions- l’ha d’assumir la URV amb recursos propis. La segona font principal d’ingressos prové del pagament de les matrícules de grau, màster, doctorat i de l’emissió de títols, una xifra que aquest any s’ha incrementat de forma important degut a l’augment d’estudiants matriculats a grau i màster i per al 2021 i que ascendeix a 20,63 milions. Si a aquesta xifra se li afegeixen els 4,07 milions d’euros que ha fet la Generalitat a les universitats públiques catalanes per compensar la rebaixa del 30% del preu de les matrícules aprovat per al 2020-21, l’ingrés total derivat de matrícules és de 24.7 milions.

Pel que fa a les despeses, les derivades de personal (79,7 milions) suposen un increment d’un 1,49% respecte l’any anterior degut a l’envelliment de la plantilla, l’increment de les cotitzacions a la Seguretat, principalment. El creixement de les despeses de personal i l’augment del cost de serveis com la neteja o la seguretat -degut a l’increment del salari mínim professional i a les millores dels convenis sectorials d’aplicació- han portat a un ajust del pressupost inicial d’1,2 milions d’euros, per tal de mantenir un equilibri pressupostari. Per fer aquest ajust s’han reduït un 15% algunes partides corresponents a béns i serveis i també s’han rebaixat algunes partides com la dotació al CRAI i la dotació per als grups interns de recerca. A més, s’ha reduït en un 50% la dotació per a pràctiques d’estudiants en serveis de la URV i s’han eliminat les beques de màster, que l’any 2020 tenien una dotació de 244.000 euros.

Tot i això, la previsió és revertir la majoria d’aquestes reduccions en la primera modificació de pressupost de 2021 gràcies als saldos de 2019 i als romanents d’anys anteriors.

Nou pla de formació del PDI

El Consell de Govern també ha aprovat el nou pla de formació del PDI, que s’ha desenvolupat tenint en compte les necessitats detectades en el període des del març al juliol, després de la nova situació derivada per la pandèmia. Durant aquest temps es va haver de fer front a la formació en línia d’estudiants, un model híbrid de docència o la formació tècnica/didàctica pedagògica. Aquestes noves necessitats es van cobrir en bona part gràcies als més de 100 webinars i cursos de formació en línia que es van organitzar per al col·lectiu del PDI, i als que van assistir més de 4.000 persones, que els van valorar molt positivament, amb una mitjana de 4,6 sobre 5. Els qüestionaris d’avaluació també van servir per detectar noves necessitats que han determinat el nou pla de formació del PDI. La nova proposta incideix molt en el aspectes adaptats a la situació actual (moodle, videoconferències, eines de llenguatges audiovisuals com a recurs docent, accessibilitat digital, detecció i prevenció de plagi, etc.).

 

 

Print Friendly, PDF & Email