17/12/2019

El Consell de Govern aprova un pressupost de 109,21 milions d’euros per al 2020, amb una reducció de l’1,33%

El curs 2019-20 s'ha mantingut el nombre d’estudiants de grau de nou accés

El Consell de Govern que s’ha celebrat avui, 17 de desembre, al Campus Terres de l’Ebre, ha aprovat el pressupost per a l’any 2020 que és de 109.216.823,37 euros, i que representa un 1,33% menys que el del 2019. En la línia dels darrers anys, es manté la contenció de la despesa i s’ha incidit especialment en la reducció de les despeses corrents per equilibrar el pressupost.

Aquest pressupost té en compte la previsió que el sistema universitari públic català tingui el mateix finançament que el 2019, més l’increment per a les retribucions del 2020. En aquest cas, la transferència de la Generalitat seria de 71,9 milions d’euros. Els ingressos també provenen de la matrícula de grau, màster i doctorat i l’emissió de títols (23,7 milions d’euros), que és l’1,56% superior a l’any passat, sobretot a causa de l’increment dels alumnes de màster. Per contra, tot i no disminuir els alumnes de grau, els ingressos de la matrícula disminueixen degut a l’increment dels alumnes amb beca (amb un augment dels becats amb matrícula d’honor) i descomptes de matrícula que no assumeix el Ministeri d’Educació ni la Generalitat i que ascendeix a 4,6 milions d’euros. Aquesta quantitat, doncs, va a càrrec de la URV. També s’hi inclouen els ingressos de caràcter específic (afectats a unes partides de despesa) i altres ingressos.

Pel que fa al pressupost de despeses, la de personal representa el 74,58% del total i correspon a 78,7 milions d’euros per al 2020, un 3,46% més que al 2019. Aquest increment s’explica pel creixement vegetatiu derivat de l’envelliment de la plantilla, l’increment de les cotitzacions a la Seguretat Social, l’augment del 2% de les retribucions d’aquest proper any, i l’augment de la partida prevista per a substitucions i reforços. Degut a aquests increments, les despeses de personal augmenten en 2,6 milions d’euros (el 3,46% més que l’any passat). De fet, les despeses de personal continuen sent superiors a la transferència que es rep del Govern de la Generalitat.

Les despeses corrents de béns i serveis, pressupostades en 18,8 milions d’euros i que suposen el 17,77% del pressupost, es redueixen en un 3,96% respecte del 2019. Aquest any, per una banda s’han donat de baixa les partides extraordinàries que es van dotar l’any 2019 i que van anar a càrrec de majors ingressos de matrícula, i també s’han ajustat les partides a la despesa real dels tres darrers exercicis econòmics aconseguint un estalvi pressupostari. D’altra banda, s’ha incrementat la despesa de l’àmbit de les TIC per automatitzar processos i millorar la gestió.

Es manté el nombre d’estudiants de nou accés de grau però la taxa d’abandonament se situa en el 20,3%

El curs 2019-20 s’ha mantingut el nombre d’estudiants de grau de nou accés respecte als del curs 2018-19: en total, hi ha 3.140 estudiants de nou accés, dels 3.553 estudiants que van escollir la URV en primera opció. ADE, Dret, Medicina i Psicologia són els graus amb més demanda, superior a l’oferta de places.

Pel que fa a la procedència dels estudiants, el 64% són de la demarcació de Tarragona, el 16% de la resta de Catalunya, l’11% de la resta de l’Estat espanyol, especialment de València, Castelló i Alacant, i el 9% són internacionals. De mitja, el 60% són dones, i el 40% homes, si bé en l’àmbit d’Enginyeria i Arquitectura, les dones encara són el 25%.

El curs 2018-19, la taxa d’abandonament a primer curs ha augmentat en tres punts percentuals en relació al curs 2017-18, i se situa en el 20,3%, per sobre de la mitjana del sistema universitari català. Val a dir que un terç dels estudiants que es van identificar amb risc d’abandonament van fer una tutoria, seguint el protocol contra l’abandonament que està actiu aquest curs, que s’ha demostrat efectiu: la meitat dels estudiants que van fer una tutoria s’han quedat a la URV.

Reserva de plaça als màsters

Pel que fa als estudis de màster, hi ha 1.112 estudiants de nou accés (l’11% més que l’any anterior), i en els darrers cinc cursos la matrícula de màster ha tingut un creixement interanual mitjà del 7%. Ara bé, es produeix una pèrdua d’estudiants des del moment en què es preinscriuen, ja que finalment només són admesos el 64% dels preinscrits. És per això que en obrir la matrícula de màster del curs vinent, caldrà abonar 400 euros en concepte de reserva de plaça, si bé un estudiant podrà accedir al màster que vol si hi ha places sense haver fet aquest pagament previ. Així s’ha aprovat en el Consell de Govern d’avui.

En els estudis de doctorat tampoc s’arriben a cobrir totes les places, sinó fins al 74%. També s’ha produït una davallada del nombre de tesis defensades, en comparació al curs 2013-14: 186 aquell curs per 153 el 2018-19.

El PDI laboral podrà ser catedràtic o catedràtica per primera vegada

Per primera vegada a la URV, el personal docent i investigador laboral podrà accedir a ser catedràtic, després que així ho hagi aprovat el Consell de Govern. En les properes convocatòries, es promocionarà 7 PDI funcionari i 5 PDI laboral. El procediment aprovat en la nova normativa, es desenvoluparà en dues fases, una convocatòria d’excel·lència acadèmica i una convocatòria general.

Reducció de la docència per intensificar la recerca després d’un permís de maternitat

El Consell de Govern ha aprovat una normativa que té per objectiu flexibilitzar la càrrega docent de les investigadores per intensificar la recerca després d’un permís de maternitat i lactància materna. D’aquesta manera, les dones que hagin tingut un permís maternal fins a tres anys abans de la convocatòria, podran demanar una reducció de la docència per dedicar un semestre exclusivament a la recerca.

Aprovades les fases d’oposició i concurs per a l’estabilització del PAS

A més a més, s’han aprovat els criteris per estabilitzar el personal d’administració i serveis i s’ha activat la convocatòria de dues places de l’oferta pública de 2018 i 2019 i dues corresponents al 2016.

El Consell de Govern s’ha retransmès per streaming, i l’han vist 180 persones.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*