08/03/2016

Eleccions a representants de PDI i de PAS a consells de departament i juntes de centre, del 7 al 9 de març

S'estan fent les votacions de les eleccions a representants de personal docent i investigador (PDI) i personal d'administració i serveis (PAS) als òrgans de direcció de facultats, escoles i departaments. Les votacions, amb sistema electrònic, han començat el dilluns 7 a les 10 h. i acaben el dimecres 9 de març a les 13 h.

Cada quatre anys es renoven els consells de departament i les juntes de centre, òrgans col·legiats de govern formats per PDI, per PAS i per estudiants (aquests últims es renoven cada dos anys). Els membres d’aquests òrgans són els que, arribat el moment, escullen els degans/es, o directors/es de centre, i els caps de departament.

Enguany s’han convocat eleccions a 8 dels 12 centres de la URV. Les excepcions són: la Facultat d’Economia i Empresa, la Facultat de Turisme i Geografia, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura, que per la seva pròpia dinàmica tenen calendaris diferents. Respecte als departaments, s’han convocat eleccions a 20 dels 22 existents, ja que el Departament de Geografia i la Unitat Predepartamental d’Arquitectura també segueixen calendaris propis.

Les comissions electorals són les encarregades de vetllar per la marxa correcta del processos electorals dels centres i dels departaments que estan ubicats als centres. Finalment, ja sigui perquè no s’han presentat candidats o perquè hi ha igual nombre de candidats que de llocs a cobrir (en aquest últim cas el /la candidat/a es proclama automàticament), només s’efectuen eleccions a les comissions electorals de: la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut, la Facultat de Ciències Jurídiques i la Facultat de Lletres. Les oficines de suport als deganats són les encarregades de gestionar el procés electoral.

Més informació:

Eleccions URV 2016

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*