26/11/2015

La Universitat tindrà un nou Pla Estratègic de Recerca i Innovació

En el Claustre celebrat el 26 de novembre s'han constituït les comissions que actualitzaran la política científica de la URV amb un nou Pla que substitueixi el vigent des de l'any 2001. També s'ha presentat la proposta de reestructuració de l'oferta docent que fan els centres i els informes del Síndic de Greuges i de seguiment dels plans de Qualitat i d'Igualtat

El vicerector de Política Científica i de Recerca, Josep Manel Ricart, va defensar la necessitat d’un nou pla estratègic de recerca pels grans canvis que s’han produït des de l’aprovació del pla vigent l’any 2001. En primer lloc la URV ha crescut i evolucionat molt, s’han creat noves estructures, cal identificar els punts a millorar, cal reforçar la URV com universitat de recerca activa i competitiva i també cal alinear l’estratègia de recerca de la URV  amb els nous reptes socials i amb les polítiques públiques, en especial amb les de la Unió Europea.

S’han proposat cinc eixos de treball. El primer és l’estratègia, el valor i l’impacte social de la recerca i la innovació. Els altres eixos fan referència a les persones que fan recerca, a com s’organitza la recerca, a les infraestructures i recursos i, finalment, a la qualitat, l’avaluació i el reconeixement. S’ha ampliat la Comissió d’investigació de la URV que conjuntament amb una Comissió tècnica i treballant amb els grups d’interès redactaran el nou Pla que es presentarà al Claustre d’aquí un any. Un dels nous punts a definir en aquest pla és el paper de la Universitat en els processos d’innovació social.

Reestructuració de l’oferta docent

En aquest primer Claustre del curs 2015-16 també s’ha presentat l’informe final del Pla director per a la reestructuració de l’oferta docent de grau, màster i doctorat. Ho ha fet el Vicerector de Política Acadèmica i del PDI, Josep Pallarès.

El Pla director es va aprovar en el Claustre de novembre de 2014 i els criteris per a la reestructuració de l’oferta en el Claustre de Maig de 2015. L’informe final ha concretat la proposta de programació acadèmica de facultats i escoles pel període 2016-2018, que haurà de desenvolupar el Consell de Govern en una programació acadèmica concreta a discutir amb la Generalitat de Catalunya abans de validar el plans d’estudi davant l’Agència de Qualitat Universitària (AQU Catalunya).

En total, entre les propostes de reforma d’estudis existents i les propostes d’estudis nous s’han presentat 39 propostes de noves titulacions a programar. Entre aquestes hi ha quatre programes de doctorat, 19 màsters i 16 graus. Entre aquests últims es presenten a estudi tres propostes de graus de tres anys.

En aquest Claustre també es van presentar els informes de seguiment dels plans de Qualitat i d’Igualtat, que han estat valorats satisfactòriament pels seus responsables. S’ha presentat l’informe anual del Síndic de Greuges (veure informació apart) i s’han nomenat representants per a places vacants al Consell de Govern i per la renovació de comissions del Claustre.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*