15/03/2017

L’Aliança STEM fa una prova pilot del programa ACTI al Camp de Tarragona

El Programa Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI) va destinat a estudiants i professors d'ensenyament primari i secundari i es realitza amb el cofinançament de l'AEQT

ESC de Pràctiques
Alumnat primària de l'Escola de Pràctiques treballant amb el mòdul "Que porten els aliments?”

L’Aliança STEM és una iniciativa de la Generalitat, la URV i l’AEQT per promoure programes adreçats a escolars per augmentar les vocacions i l’atracció de talent cap als àmbits de la ciència i la tecnologia. En aquest marc pel curs 2016-2017 l’Aliança fa una prova pilot del Programa Aprenentatge de la Ciència a Través de la Indagació (ACTI), en la que participen set centres educatius (cinc de primària i dos de secundària) del Camp de Tarragona.

Com a resultat de l’anàlisi d’estratègies de funcionament amb professorat i centres educatius preexistents a Catalunya i a la UE, la prova pilot del programa ACTI s’ha programat en el marc d’una activitat de formació permanent de professorat que contempla diverses fases de la capacitació teòrica-pràctica, d’experimentació a l’aula, de reflexió i d’aprofundiment, per tal de promoure la consolidació de la formació i l’impacte educatiu als centres.

Per a la fase d’experimentació a l’aula es subministren als centres de forma gratuïta materials experimentals del Projecte APQUA, del CESIRE del Departament d’Ensenyament i de SCIENTIX (Community for Science Education in Europe). El criteri en la selecció dels material és que:

  • puguin ser portats directament a l’aula,
  • permetin desenvolupar una consciència, coneixement i comprensió més grans sobre la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques i la seva relació amb les nostres vides,
  • promoguin l’ús dels principis i processos científics i de l’evidència en la presa de decisions personal i col·lectiva,
  • i proposin una metodologia de treball centrada en temes d’interès, interdisciplinar i activa en què partint de l’experimentació científica es desenvolupin continguts del currículum i es potenciï el desenvolupament de les competències bàsiques i continguts clau de l’àmbit cientificotecnològic (metodologia IBSE –Inquiry-based science education-).

Es realitza un seguiment i suport al professorat implicat en la posada en pràctica de les activitats a l’aula de forma presencial i telemàtica. S’estableixen connexions locals entre els centres, docents i alumnes participants.

Estudiants d'ESO
Estudiants d’ESO treballant amb el mòdul d’APQUA “Els plàstics en la nostra societat”.

A més dels objectius generals de l’Aliança STEM, el programa ACTI té uns objectius específics:

  • Donar suport al professorat per la millora continuada de la seva pràctica docent.
  • Facilitar als centres escolars materials per al treball experimental de continguts de l’àmbit de les ciències de la naturalesa, biologia, geologia, física i química, tecnologia, salut, sostenibilitat, per educació primària i secundària.
  • Promoure la cooperació entre investigadors d’universitats i empreses, estudiants i professorat.
  • Donar a conèixer als joves les oportunitats professionals als sectors productiu i de recerca.

En paral·lel a activitat de formació permanent s’han iniciat activitats d’avaluació i recerca educativa, centrades en l’increment de vocacions científiques de l’alumnat i l’autoeficàcia i pràctica docents. A final del curs 2016-2017 es preveu realitzar una avaluació de la col·laboració, la possible planificació d’actuacions futures i la publicació de resultats.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*