28/11/2022

L’entrada dels titulats de la URV al mercat de treball és ràpida però es redueix la durada de la primera feina

S'ha presentat al Claustre l'Informe sobre l'estat de l'ocupabilitat dels estudiants de la URV, l'Informe de la Sindicatura de Greuges i l'Informe sobre qualitat institucional

Estudiants a la Facultat d'Economia i Empresa.

En el Claustre d’aquest 28 de novembre s’hi ha presentat l’Informe anual de la Sindicatura de Greuges, l’Informe sobre ocupabilitat i l’Informe sobre qualitat institucional.

Ferran Mañé, director de l’Observatori de l’Ocupació ha presentat al Claustre l’Informe sobre l’estat de l’ocupabilitat així com el treball que l’observatori està fent de la base de dades construïda a partir de tres bases de dades internes i externes, que contenen la informació de l’expedient acadèmic, la informació del SEPE sobre els contractes i la realitat laboral prèvia i posterior a la graduació dels titulats per la URV i la informació comptable de les empreses on s’han inserit els estudiants. Mañé ha ofert unes primeres conclusions de les dades treballades fins ara amb la nova base de dades sobre els graduats per la URV, de les que en destaquen la pèrdua de pes de les dones en les cohorts més recents, la rellevància del treball a temps parcial especialment després de la crisi financera i posteriorment amb la crisi COVID, amb un clar biaix de gènere, ja que els homes surten més ràpid de la temporalitat.

L’entrada al mercat de treball és ràpida, de vuitanta dies de mitjana, però amb una reducció molt intensa de la durada de la primera feina. Això és “indicatiu de com està canviant el mercat de treball, amb la voluntat de les empreses d’ajustar molt més el perfil del contractat al lloc de treball”, a apuntat Mañé. D’altra banda és rellevant que les empreses contractants són més productives i paguen salaris més elevats.

El director de l’Observatori de l’Ocupació ha recordat les dades pel que fa a l’ocupabilitat de la cohort de titulats del 2020, que ja va presentar en el Claustre del 25 de novembre del 2021: els graduats universitaris s’insereixen bé i ràpid, la taxa d’ocupació és elevada (l’any 2020, del 87%, un punt més que al 2017); la temporalitat passa del 35% al 2017 al 24% del 2020; els contractes fixos passen del 42% al 2020 però les condicions han empitjorat, ja que els ingressos mitjos elevats han passat del 53% al 51% (quan al 2008 era del 65%). Alhora, ha crescut la diferència entre els salaris més elevats i els més baixos, de 70 punts percentuals, entre els treballadors en funció dels ensenyaments dels que provenen.

A nivell de màster, Mañé ha apuntat que les diferències entre graduats i màster es podrien veure en les pròximes cohorts perquè “cal temps perquè el mercat capti la diferència entre un titulat de grau i un de màster”. Entre els titulats de màster, hi ha una pèrdua de pes de les dones més rellevant que en els graus en les cohorts més recents (del 65 al 54%) i persisteix el biaix de gènere: encara que disposar d’un màster protegeix més a les dones del treball a temps parcial i que l’entrada al mercat de treball és similar entre homes i dones en termes de la durada dels contractes, la millora de la situació és més ràpida en homes que en dones.

Mañé ha ofert també dades actualitzades a 2022 a nivell estatal per donar una idea del que ocorre al col·lectiu de persones d’entre 25 i 29 anys en el període posterior a la pandèmia: si bé l’any 2020 la COVID va tenir un impacte molt gran pel que fa a l’ocupació i a l’atur però s’ha recuperat molt ràpidament. Així, en termes d’activitat, els joves graduats continuen vinculats al mercat de treball i s’observa que el nivell educatiu té un impacte molt gran sobre la probabilitat de tenir feina.

Informe de qualitat institucional

Iolanda Tortajada, vicerectora de Política Acadèmica i Qualitat, ha presentat l’Informe de qualitat institucional. Pel que fa a la docència, ha destacat els resultats dels processos d’avaluació externa del curs 2021-22: s’han acreditat quatre graus, nou programes de doctorat i l’obtenció del segell Eurobachelor per part del grau en Química i la renovació de l’EUR-ACE als graus en Enginyeria Química i en Enginyeria Mecànica; en total a la URV hi ha set centres amb el SIGQ certificat i sis centres acreditats institucionalment. Pel que fa a la recerca, el 55% de la producció científica dels investigadors i investigadores de la URV és indexada en revistes d’alt impacte i el nombre d’articles més citats ha incrementat en els darrers deu anys i van ser 183 entre 2011 i 2021.

El mateix Claustre ha aprovat les noves comissions estatutàries, d’acord amb l’Estatut de la URV aprovat el 5 de novembre: comissió d’Acció Social i Solidària; comissió de Política Ambiental; comissió de Política Lingüística; comissió d’Igualtat de Gènere; comissió de Qualitat Institucional

També ha aprovat la Comissió per a l’elaboració del Pla Estratègic del CRAI, que serà l’actual comissió d’usuaris del CRAI, la creació de la Comissió per a l’Elaboració del Pla estratègic de recerca, la creació de la Comissió per a la revisió i adaptació del Reglament del Claustre a l’Estatut

El Claustre de la URV ha aprovat la Declaració de compromís de lluita contra el frau: “La Universitat Rovira i Virgili manifesta el seu compromís inequívoc de tolerància zero contra el frau i la corrupció en totes les seves manifestacions, i es compromet a adoptar i impulsar els principis d’integritat pública, imparcialitat i honestedat en els àmbits en els quals és competent.”

Finalment s’han escollit els representants del Claustre al Consell de govern per a les diferents agrupacions.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*