15/03/2020

Resolució de la rectora per reduir la propagació del coronavirus

Tanquen les instal·lacions de la Universitat a excepció dels serveis bàsics, s'estableixen sistemes per al treball i la docència no presencial i se suspenen els terminis de normatives i procediments interns fins a nou avís

La rectora de la Universitat Rovira i Virgili i presidenta de la Fundació URV, María José Figueras, ha fet pública aquest 15 de març una resolució que regula la manera com la comunitat URV pot col·laborar en la reducció de la propagació del COVID-19. Decreta el tancament de les instal·lacions a excepció dels serveis bàsics, l’establiment de sistemes per al treball i la docència no presencial i la suspensió dels terminis de normatives i procediments interns de la manera següent:

“Vist el Reial decret 463/2020, de 13 de març, del Govern de l’Estat, pel qual es declara l’estat d’alarma atesa la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19;

Vista la responsabilitat de les administracions públiques i entitats del sector públic, com la Universitat, de contribuir a l’objectiu de prevenir, reduir i minimitzar la propagació de la COVID-19;

Seguint les directrius i instruccions de les autoritats sanitàries i del Govern de la Generalitat de Catalunya, que preveuen la limitació de la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per garantir el correcte funcionament dels serveis bàsics o estratègics de l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i les entitats del sector públic institucional;

En coherència amb les mesures adoptades al conjunt d’administracions públiques de Catalunya,

RESOLC

Primer. Mantenir el cessament de tota activitat lectiva presencial, que es va comunicar  divendres passat,12 de març, i procurar-ne la prestació per mitjans telemàtics i electrònics.

Segon. Amb caràcter general, el col·lectiu docent i investigador i el personal d’administració i serveis de la URV han de realitzar les seves tasques laborals de forma no presencial mitjançant els mecanismes i mitjans disponibles.

Tercer. S’encarrega a la Gerència l’elaboració d’un Pla de contingència que determini els serveis bàsics imprescindibles.

Quart. Amb caràcter general, els edificis i instal·lacions de la URV estaran tancats fins a nova instrucció. Només s’hi podrà accedir prèvia autorització.

Cinquè. Encarregar a la Gerència i als vicerectorats amb competències en les matèries corresponents que arbitrin els sistemes de videoconferència, treball col·laboratiu i ensenyament virtual per substituir l’activitat docent presencial, i en la mesura que sigui possible, les activitats de gestió, recerca, doctorat, transferència, innovació i altres pròpies de la institució.

Sisè. Suspendre i interrompre els terminis establerts en normatives i procediments interns de la URV.

Setè. Aquesta resolució es desenvoluparà mitjançant les instruccions pertinents.

Vuitè. Aquesta resolució i les mesures acordades són vigents de forma immediata, fins a la seva modificació o suspensió de forma expressa.”

Al web www.urv.cat/coronavirus s’hi podran trobar les instruccions que despleguen aquesta resolució, així com l’actualització de tota la informació relacionada amb l’afectació de l’alerta sanitària pel COVID-19 a la URV.

Print Friendly, PDF & Email