20/12/2022

La URV tindrà un pressupost de 135,22 milions d’euros l’any 2023

Incrementa en un 15,78% respecte del d'enguany. Cobreix el desplegament de noves places de grau i la reducció dels preus de les matrícules de grau i màster, l'increment de despeses pel cost de l'energia i el creixement vegetatiu de la plantilla i de quotes de la seguretat social

El pressupost de 2023 de la Universitat serà de 135,22 milions d’euros, un 15,78% més que el de l’any 2002. El principi fonamental per elaborar-lo és l’equilibri pressupostari, condicionat pel finançament de la Generalitat, l’evolució dels ingressos de matrícula i el sostre màxim de les despeses de personal. L’equilibri pressupostari en el pressupost s’ha aconseguit principalment per la consolidació de la major subvenció de la Generalitat del pressupost 2022 pendent d’aplicar, majors ingressos de matrícula del curs 2022/23, la previsió d’estalvi del 20% d’acord amb el Pla d’emergència energètica i la previsió d’un ingrés de la Generalitat per cobrir part de l’increment del cost de l’electricitat.

Pel que fa als ingressos, es consolida l’increment de recursos del sistema d’universitats públiques catalanes del 2022 i es contempla l’increment per cobrir el desplegament de noves places de grau ofertades, així com una aportació específica per cobrir part de l’increment del cost dels subministraments d’electricitat i gas pel proper any. La reducció dels preus de les matrícules de graus i màsters que va aprovar el Parlament s’ha compensat amb un increment de la subvenció de la Generalitat a les universitats, i, a més, han augmentat els estudiants tant de grau com de màster (han incrementat els crèdits matriculats de grau i màster un 2,63%).

Pel que fa a les despeses, es preveu l’increment important del subministrament de l’energia i les despeses corrents per l’increment de l’IPC en les despeses corrents de l’any 2022. En les despeses de personal s’ha considerat l’increment vegetatiu que la URV té cada any i l’augment de les quotes a la seguretat social. El pressupost no contempla cap augment de les retribucions del personal, si bé el vicerector d’Economia, Infraestructures i Relacions Institucionals ha apuntat que es reservaran 150.000 euros per a PAS i PDI en cas que la Generalitat ho autoritzi.

Si bé el total del pressupost que la URV presentarà per a l’aprovació del Consell Social (després d’haver-lo aprovat el Consell de Govern avui) per a l’any 2023 és de 135.226.360,57 euros, el pressupost ordinari, que depèn d’actuacions pròpies de la Universitat suposa el 79,16%, mentre que les partides amb finançament específic són el 20,84% restant. Aquestes darreres incrementen un 104,48% respecte del 2022 pel nou Pla d’Inversions Universitàries de la Generalitat, l’obtenció de projectes de recerca nacionals i europeus i perquè la transferència de la Generalitat per cobrir l’augment de la despesa de subministraments energètic s’ha considerat finalista.

Informe d’abandonament d’estudis de grau

La vicerectora de Projectes Docents i Estudiants, Montserrat Pinent, ha presentat al Consell de Govern l’Informe d’abandonament d’estudis de grau del 2022. La taxa global, que indica el nombre d’estudiants matriculats al curs 2020-21 que durant els dos cursos següents no han formalitzat la matrícula o han fet un canvi d’estudis dins de la URV, es va situar en el 8,6%. Això representa 1.010 abandonaments dels 11.771 estudiants matriculats, un increment d’1,2 punts en comparació amb el curs anterior. Dins d’aquests abandonaments, un 86% han estat abandonaments reals (no matriculació en els cursos següents) i un 14% han canviat d’estudis dins de la universitat.

Si s’observa per branques de coneixements, els estudis d’arts i humanitats tenen l’abandonament més elevat, amb un 13,2%, seguit per enginyeria i arquitectura, amb un 12,9%. Ambdues taxes superen lleugerament a les del Sistema Universitari Públic de Catalunya (SUPC) del curs 2018-19.

Sobre l’aplicació del protocol per prevenir l’abandonament d’estudis de grau a primer curs, en el curs 2021-22, s’han detectat 375 estudiants amb risc d’abandonament (estudiants amb menys de 12 ECTS o 6 ECTS aprovats al primer quadrimestre), dels quals 166 han realitzat tutories. D’aquesta xifra, un 64,4% es matriculen a la mateixa titulació en el curs 2022-23 a la URV, mentre que el 35,5% no ho fa. El rendiment acadèmic, econòmic i l’edat per responsabilitats laborals i familiars són els factors més influents en l’abandonament.

Nova càtedra

El mateix Consell de Govern ha aprovat la creació de la Càtedra d’Innovació i Simulació en Salut Territorial, que gestionarà l’àrea de simulació en salut del Campus Terres de l’Ebre, una infraestructures per millorar la formació, expertesa, qualitat assistencial i seguretat del pacient i que compta amb el finançament de diferents institucions sanitàries del territori.

Modificacions en la formació permanent

També s’ha aprovat la modificació de la normativa de Formació permanent, que incorpora la possibilitat d’oferir microcredencials de fins a 15 crèdits, la formació híbrida per comptes de semipresencial en l’oferta formativa, i que l’avaluació de les pràctiques o treball pràctic suposi un terç del total.

Personal

Així mateix, s’ha aprovat el Pla de formació del PDI per assolir un nou model docent que proposa  l’Institut de Ciències de l’Educació (que passa a denominar-se Institut de Ciències de l’Educació Ángel-Pío González Soto), el calendari laboral i la ratificació d’acords per a l’estabilització de l’ocupació temporal de llarga durada del PAS i el complement addicional per mèrits de docència i gestió i recerca del PDI funcionari.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*