23/10/2019

El Consell de Govern aprova la missió de la xarxa Aurora, el nou contracte-programa amb centres i departaments i la normativa de delegats de curs

S'hi han presentat els informes de Compromís Social i Internacionalització

Vista de l'edifici de la Facultat de Turisme i Geografia.

El Consell de Govern d’aquest 23 d’octubre ha aprovat, entre d’altres, la missió de la xarxa internacional Aurora, el contracte-programa per al finançament dels centres i departaments, la normativa dels delegats i delegades de curs, i la modificació de plantilla del PDI. També s’han presentat els informes de Compromís Social i d’Internacionalització i s’ha debatut sobre el tancament de les instal·lacions de la Universitat el 18 d’octubre.

En la presentació d’informes, la rectora, María José Figueras, ha explicat que dels 3.419 estudiants assignats a la URV per al curs 2019-20, 3.136 han formalitzat la matrícula de grau, la qual cosa representa un increment de l’1,4% respecte del curs passat. També ha informat del nomenament de Susana Borràs, professora i investigadora del Departament de Dret Públic, com a adjunta per al Compromís Social.

A més a més, Figueras ha exposat els motius pels quals va decidir tancar les instal·lacions de la Universitat el 18 d’octubre, dia de vaga general: “L’objectiu era preservar la seguretat de les persones i dels edificis”. També ha afegit que els serveis mínims es van poder fer a l’edifici N5 i qui va treballar aquell dia podia informar que feia teletreball.

Aquest punt ha suscitat la intervenció de diversos membres del Consell de Govern. Entre ells, els  copresidents del Consell d’Estudiants, que, d’una banda, han recordat el posicionament d’aquest òrgan contra els actes violents, i, de l’altra, han demanat a la Universitat “la renúncia a la criminalització del moviment estudiantil, el tancament de la URV en les properes vagues de protesta contra la sentència del procés, garantir l’entrada al rectorat i que es faci una declaració institucional posicionant-se en contra de la sentència i donant suport a les detingudes”. Altres membres del Consell de Govern han considerat que si es tracta d’un tancament institucional, sigui quin sigui el motiu, els treballadors no han de justificar si han treballat o no aquest dia o bé buscar un sistema pel que ningú surti perjudicat.

Com a resposta, la rectora ha proposat dues mesures: demanar un dictamen jurídic sobre el tancament del 18 d’octubre i crear un gabinet de crisi amb els representants dels treballadors, dels centres i dels estudiants per quan es produeixin conflictes que requereixin una resposta ràpida. Pel que fa a la declaració institucional, demà dijous 24 d’octubre se celebrarà un Claustre extraordinari amb els següents punts de l’ordre del dia: 1. Aprovació, si escau, de la Declaració del Claustre contra la repressió a representants polítics i activistes socials, i 2. Aprovació, si escau, de les accions de resposta de la comunitat universitària.

Presentació de l’Informe de Compromís social

Cori Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social, ha informat de les accions del seu àmbit, des de la reorganització de l’estructura d’unitats que ara es troben a l’Oficina de Compromís Social. Durant el curs 18-19 s’han fet 45 actuacions de les aules culturals, 520 ponències amb 1,730 assistents a les Aules de la gent gran; 196 activitats amb 9.350 assistents al campus extens, que té una nova seu a la Conca de Barberà. Hi ha més d’un centenar d’inscrits al programa Iubilo, que ja ha començat amb activitats culturals i formació en idiomes. S’han finançat 9 projectes, amb 24 membres de la Universitat implicats, a través del programa de la Comissió URV Solidària per a projectes de cooperació intern i del programa Col·labora de projectes internacionals.

Pel que fa al Pla de Medi Ambient, s’ha reduït un 38% les emissions de gasos d’efecte hivernacle entre el 2013 i el 18 i el 24% de les emissions derivades de la mobilitat. També s’ha reduït el 5% del consum elèctric per metre quadrat i el 26% l’ús de paper.

Informe del Pla d’Igualtat

La secretària general, Laura Roman, ha presentat les conclusions de l’informe d’igualtat: hi ha marge de millora en la promoció professional (només un 27% de catedràtiques), en la direcció de projectes, grups i mèrits de recerca (les dones representen el 35% del total) malgrat que són el 50% del PDI. Pel que fa al PAS, les dones predominen en tots els grups laborals, excepte en el personal eventual. En el col·lectiu dels estudiants continua havent-hi una considerable segregació de sexe per àmbits de coneixement. Si en les enginyeries les dones només representen el 24% de la matrícula, a les ciències de la salut són el 75%. La resta d’àmbits mostren una composició per sexe més equilibrada.

En l’avaluació del II Pla d’Igualtat ha quedat palès que el 27% de les mesures aprovades no s’han complert i el 43% només parcialment. Actualment ja es treballa en la redacció del III Pla d’Igualtat.

Informe d’Internacionalització

John Style, vicerector d’Internacionalització, ha informat que el curs 2018-19 van arribar 413 estudiants i 139 PAS i PDI a la URV, mentre que van fer estades fora 510 persones, 464 dels quals van ser estudiants. Aquí s’hi compten els participants del programa Study Abroad (76 persones van arribar a la URV) i a la International Staff Week (amb 130 participants). S’han fet deu sessions informatives i hi ha 89 estudiants de la URV mentors dels estudiants de mobilitat. El percentatge d’estudiants internacionals de màster i doctorat ha passat del 32 al 35%.

En aquest àmbit, el Consell de Govern ha aprovat la declaració de missions de la xarxa internacional Aurora, de la qual la URV forma part. Els socis d’aquesta xarxa tenen per objectiu presentar un projecte per al finançament europeu que permeti crear campus interuniversitaris en què els estudiants de tots els cicles, personal docent i investigador i personal d’administració i serveis pugui moure’s lliurement entre les diferents universitats i formi una comunitat integrada. La idea és que mitjançant la mobilitat puguin adquirir competències que reverteixin en la societat.

Transferència de coneixement i tecnologia

Francisco Medina, vicerector d’Innovació i Transferència del Coneixement, ha donat compte de la facturació total de l’activitat de transferència de tecnologia, que és de 4,9 milons d’euros (el 75% en contractes i el 25% en ajuts), mentre que les despeses són de 4,3 milions d’euros. Hi han participat 369 investigadors, 132 personal URV, que han rebut una retribució mitjana de 6.000 euros. A més a més, el Consell de Govern ha aprovat el reconeixement de l’empresa Seo Alive, SL i de la cooperativa Education Trainers, SCCL com a start-ups de la URV.

Contracte Programa 2018-22 amb Centres i Departaments

D’altra banda, s’ha aprovat el contracte-programa amb centres i departaments fins al 2022 pel qual aquests han d’acomplir els indicadors estratègics de la URV, amb un valor del 80%, i els que s’estableixin com a propis, amb un valor del 20% i a acordar amb el vicerectorat de Programació Acadèmica i Docència, per a l’assignació de finançament. Si l’assoliment és superior al 80%, els centres i departaments poden optar a finançament extra, mentre que si és inferior, el percentatge de finançament serà equivalent a l’acompliment dels indicadors.

Normativa de delegats i delegades d’estudiants de grau

També s’ha aprovat la normativa de delegats i delegades d’estudiants de les titulacions de grau, que estableix el procediment d’elecció, les funcions i el reconeixement amb un crèdit per any per als estudiants. Els delegats de curs podran participar amb veu però sense vot als plenaris del Consell d’Estudiants.

En el capítol de Recursos Humans, s’ha aprovat la modificació de la plantilla de PDI per amortitzar 71 places minorades pressupostàriament al 100%. S’ha aprovat el mateix per a 29 places de personal investigador en formació.

Fins a 237 persones han seguit el Consell de Govern a través de la retransmissió per streaming.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*