22/12/2016

El pressupost de la URV per a l’any 2017 es manté estable

El pressupost de la Universitat per a l'any vinent es preveu de 103,2 M€, un 2,5% més que l'any anterior, i s'ha aprovat al Consell de Govern celebrat el dijous 22 de desembre. A la sessió s'ha presentat l'Informe 2016 de Tercera Missió de la Universitat, s'ha aprovat les bases i la convocatòria del programa Martí Franquès- COFUND de beques predoctorals i s'ha creat la Càtedra URV-WFNR de Fruits Secs

El nombre d'estudiants d'accés als graus s'ha reduït a la URV i a totes les universitats públiques catalanes.

Al projecte de pressupost 2017 de la URV, presentat per Gerència, la Generalitat manté l’aportació pública i els preus de les matrícules seran els mateixos. Això permetrà poder complir amb les missions principals, la docència i la recerca, i mantenir estable la plantilla de personal, practicant les mesures d’austeritat dels últims exercicis. Es preveu que sigui de 103,2M€, un 2,5% més alt que el de l’exercici anterior, que va ser de 100,7 M€. El Consell Social de la URV és qui l’ha d’aprovar definitivament.

És de remarcar que la URV, com totes les universitats del sistema universitari públic català (SUPC), ha experimentat una davallada en el nombre d’estudiants de nou accés als graus. En el cas de la URV, dels 3.441 estudiants del curs 2010-11 s’ha passat als 2.952 actuals del 2016-17. Tot i així, el pes específic dels estudiants de grau de la URV al SUPC ha augmentat, d’un 9% al 2010 a un 9,3%. A la URV destaca la proporció d’estudiants beneficiaris de les beques MECD, un 31,5%, enfront de la mitjana del SUPC  que és d’un 23,4%, i de la mitjana del SUPE (sistema universitario público español), que és d’un 27,5%; i el cost d’aquestes beques no retorna íntegrament a la Universitat. En el capítol de personal, mentre al SUPC la mitjana de reducció de les despeses de personal entre els anys 2010 i 2015 ha estat del 6%, a la URV ha estat només d’un 1,79%.

Informe de la Tercera Missió 2016

L’informe de Tercera Missió 2016. Impuls de la societat del coneixement, que comprèn totes les activitats de relació de la URV amb la societat, s’estructura en els apartats: Difusió cultural i del coneixement, Comunitat universitària i acció social, Internacionalització, Sistema d’innovació territorial i Transferència de coneixement i de tecnologia. Per posar de relleu algunes dades, per exemple, en l’apartat de Comunitat universitària i acció social, en el curs passat es van atendre 153 estudiants discapacitats a través del Pla d’atenció que facilita la seva adaptació; i ha augmentat l’acció del voluntariat, que al 2015 va sumar 329 persones (287 al 2014) i 30 entitats beneficiàries (26 l’any anterior). El Consell Social de la URV ha destinat en els últims deu anys el 45% del seu pressupost a projectes de tercera missió: beques, ajuts i premis per als estudiants. En l’apartat de transferència de coneixement i tecnologia, es consignen activitats del Centre de Formació Permanent de la Fundació URV (FURV) que, a banda de l’àmplia oferta de títols propis, al 2016 ha gestionat 21 congressos amb 1.474 participants. El Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi) de la FURV ha gestionat 349 projectes, per valor de 4,9M€, amb l’empresa privada principalment, seguida de l’administració pública, associacions i fundacions, universitats i empreses públiques.

A la sessió del Consell de Govern s’ha aprovat les bases i la convocatòria del programa Martí Franquès-COFUND de beques predoctorals, que compta amb ajuts europeus dins les Marie Sklodowska-Curie Actions. Aquest programa equipara l’existent fins ara, el Martí i Franquès de la URV, a la Carta Europea de l’Investigador i al Codi de Conducta per a la contractació (C&C), proporcionant una millor ocupació i unes millors condicions de treball als millors candidats que es presentin d’arreu. Han de complir amb la regla de mobilitat, segons la qual no poden haver residit a Espanya durant més de 12 mesos en els 3 anys immediatament anteriors al 31-7-17. Al febrer de 2017 es convocarà fins a un màxim de 25 places i el personal s’incorporarà en el curs 2017-18, per tres anys com a màxim; i es convocaran 25 places més per al curs següent.

Una nova càtedra s’incorpora a les ja existents, la Càtedra URV-WFRN (World Forum for Nutrition Research) de Fruits Secs. La càtedra té múltiples objectius relacionats amb la recerca i la difusió del coneixement a nivell internacional en relació als beneficis per a la salut de la fruita seca i dessecada. Neix de la col·laboració establerta entre la Unitat de Nutrició Humana i Dietètica de la URV i l’International Nut and Dried Fruit Council (INC) amb seu a Reus, una fundació privada internacional formada per més de 660 empreses de 77 països. La Càtedra tindrà la seu a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut i es proposa com a director el professor Jordi Salas-Salvadó, que serà nomenat pel rector.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*