15/06/2015

La inserció laboral dels titulats per la URV és superior a la mitjana estatal en totes les branques del coneixement

Aquesta dada s'extreu d'un informe sobre la cohort d'estudiants titulats en el curs 2009-10 a l'Estat espanyol, que ha seguit la seva evolució laboral de 2011 a 2014, a partir de les dades administratives d'arxius oficials de la Seguretat Social. Per titulacions de la URV, destaquen l'enginyeria automàtica i electrònica industrial, la medicina i l'enginyeria informàtica. L'estudi ha estat iniciativa de la Conferència de Consells Socials de l'Estat i del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, i les conclusions coincideixen amb l'estudi fet per l'AQU per al mateix període

L'enquesta de satisfacció es va implementar el curs 2014-15.

La cohort d’estudiants que es van titular el curs 2009/2010 a tot l’Estat espanyol estava formada per 190.749 titulats en estudis de primer i segon cicle. S’ha estudiat l’evolució d’aquests titulats per branca de coneixement, titulació i relació entre la qualificació que es posseeix i la necessària per a l’exercici de la feina que s’està realitzant. S’han creuat les dades disponibles en les bases de dades del Ministeri d’Hisenda i la Seguretat Social (tenint en compte els requeriments de la Llei de Protecció de Dades) referides a la vida laboral i la base de cotització de cada un d’ells al llarg dels quatre anys següents (de 2011 a 2014).

L’objectiu de l’estudi és tenir una eina per afavorir la interconnexió entre l’àmbit acadèmic i les necessitats laborals d’empreses i societat, que faciliti a les universitats prendre decisions en la configuració i definició de la seva oferta acadèmica i serveixi als futurs alumnes, com una eina més, en la tria de la formació per la qual volen optar.

Consideracions generals

Tant pel que fa a les universitats espanyoles com pel que fa a les universitats del Sistema Universitari Català (SUC) i per la URV, per a l’anàlisi de la informació que aporta l’informe i les conclusions que es poden desprendre, cal tenir molt present que són un reflex de l’encaix entre l’oferta de professionals qualificats (responsabilitat de les universitats) i la seva demanda (responsabilitat de les empreses que són les que creen els llocs de treball). En conseqüència, les pròpies característiques i dinàmiques del territori (teixit productiu) en què s’integri la universitat és un clar determinant dels resultats obtinguts.

També cal considerar que, per al període 2010 – 2014 l’anàlisi s’ha efectuat per les cinc branques del coneixement, més que per àmbits d’estudi o per ensenyaments, ja que aquests corresponen a les titulacions anteriors a la reforma i l’activació dels actuals graus. Finalment, considerar que la informació a què s’ha accedit no és del tot complerta, ja que hi ha titulats que malgrat estar ocupats no apareixen al registre de la Seguretat Social. Per exemple, n’hi ha que pertanyen a mutualitats professionals o altres que estan treballant a l’estranger. És obvi, doncs, que les taxes d’ocupació serien superiors si s’hagués pogut tenir informació de tots els titulats.

Anàlisi de les dades

Els resultats de l’estudi indiquen clarament que el títol universitari és un factor decisiu per a millorar la situació laboral de les persones, ja que la taxa d’ocupació (64,4%) que presenten els titulats és clarament superior a la de persones similars però sense estudis superiors (amb diferencials superiors al 20%).

Una segona constatació és que el percentatge de titulats afiliats a la Seguretat Social del Sistema Universitari Català (72,2%) i de la URV (73,3%) és significativament superior a la mitjana dels titulats espanyols (64,4%).

La inserció laboral dels titulats de la URV és més exitosa que la que presenten els titulats espanyols en totes les branques de coneixement. La més alta correspon als estudis d’Enginyeria i Arquitectura, amb un 80.7% (Espanya 67,2%); seguida per Ciències de la Salut amb un 77,8% (Espanya 71,4%), Ciències Socials i Jurídiques amb el 71,8% (Espanya 63,8%), Ciències 71,2% (Espanya 63,7%) i Arts i Humanitats 57% (Espanya 48,8%).

Per titulacions destaquen l’enginyeria automàtica i electrònica industrial, la medicina i l’enginyeria informàtica amb insercions superiors al 90%, o els mestres amb especialitat en llengua estrangera, l’enginyeria mecànica, l’enginyeria agrícola especialitat en indústries agràries i alimentàries i la informàtica de gestió, que superen el 85%. Les titulacions de la URV amb menors taxes d’afiliació a la Seguretat Social, inferiors al 60%, coincideixen amb les del conjunt de l’Estat i estan relacionades amb les Humanitats (Història, Història de l’Art, Antropologia i algunes ciències socials com Psicopedagogia, Dret o Periodisme). En alguns àmbits aquesta situació s’explica o es veu agreujada per la reducció de la contractació del sector públic en els últims anys. De tota manera els analistes adverteixen que aquesta imatge correspon al mapa de titulacions anterior a l’activació dels graus universitaris actuals.

Pel que fa a la qualitat de l’ocupació, un indicador que proporciona l’estudi és el percentatge de contractació indefinida que obtenen els titulats. Les xifres de la URV (50,8%) són similars a la mitjana d’Espanya (50,7%) però inferiors a les de Catalunya (58%). Aquesta menor taxa de contractació indefinida s’explica en part pel fet que tant Barcelona com l’entorn metropolità concentren una part molt important d’empreses en sectors d’elevada intensitat tecnològica i de capital humà.

Al Fòrum es van lliurar 535 currículums professionals.
Cada any la URV organitza el Fòrum de l’Ocupació a diferents campus, per promoure la inserció laboral.
Conclusions

Les dades d’aquest estudi referents al Sistema Universitari Català són concordants amb les del estudi fet per les universitats catalanes pel mateix període, publicat al juliol de 2014, tot i que la metodologia és diferent, ja que l’estudi elaborat amb l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) es basa en un sistema d’enquestes. Concretament, es va realitzar mitjançant 17.337 enquestes a persones titulades el curs 2009 – 2010, d’un total de 31.279 egressats. En elles es determina una ocupació d’un 84,8%, que inclouria el 72,2% de l’estudi d’afiliats a la Seguretat Social, més afiliats a altres mútues o que treballen fora d’Espanya. Malgrat que és difícil comparar aquestes xifres, la referència que es té més adequada (les dades provinents de l’EPA) indica que un 69% dels joves entre 25 i 29 anys a Espanya estan ocupats, per la qual cosa la fiabilitat de les dades d’AQU i del Ministeri és evidentment força elevada.

Com a conclusió, si es comparen dades de l’estudi per tota Espanya amb les dades del SUC i de la URV es pot veure que els titulats de la URV i del SUC estan millor posicionats que el conjunt de titulats espanyols i que, encara que actualment l’entrada en el món laboral es “dura” (per espais de col·locació i salaris degut a la conjuntura laboral), l’evolució des de la graduació l’any 2010 fins el 2014 és bona.

Més informació

Inserción laboral de los egresados universitarios. Perspectiva de la afiliación a la Seguridad Social

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*