25/11/2016

La URV, qualificada com a universitat transparent per segon any consecutiu

L'"Informe de transparència voluntària al web de les universitats espanyoles 2015", de la Fundación Compromiso y Transparencia, qualifica la URV com a universitat transparent per haver complert amb els criteris quantitatius i qualitatius d'informació pública al web

Al rectorat de la URV ja onegen les banderes dels 25 anys de la Universitat.
Al rectorat de la URV ja onegen les banderes dels 25 anys de la Universitat.

La URV ha complert amb 22 dels 26 indicadors de transparència analitzats per l’Informe, entre ells els indicadors econòmics que en són condició obligada: els estats financers i l’informe d’auditoria. Per tant la Universitat ha estat avaluada positivament tant en aquest requisit qualitatiu com amb el quantitatiu: complir amb un mínim de 20 indicadors de transparència.

En l’Informe d’enguany 26 universitats públiques obtenen la qualificació de transparents. Aquest és el cinquè informe anual de la Fundación Compromiso y Transparencia, i per primer cop les universitats públiques transparents (25) són majoria entre les analitzades (49). La Fundación ha destacat que les universitats públiques són el sector que ha avançat més en transparència, tenint en compte que en el primer informe de l’any 2009 cap d’elles obtenia aquesta qualificació. La segona qualificació que les universitats poden aconseguir en l’Informe és de translúcides, per al grup que compleixen almenys 15 indicadors, on enguany hi ha 17 universitats públiques; i opaques, que en compleixen menys de 15, que en són 7. De les 26 universitats privades analitzades n’hi ha dues de transparents, 9 de translúcides i 15 d’opaques.

L’Informe valora la transparència voluntària en la web, que ha de reunir unes condicions indispensables: que sigui visible, que estigui accessible, que la informació que dóna estigui actualitzada, i que s’inclogui íntegrament. L’han elaborat Javier Martín i Esther Barrio i les àrees que examina, cadascuna amb els corresponents indicadors, són: la missió, el pla estratègic, el personal (informació general, bandes salarials); el govern (composició, estatuts); l’oferta i la demanda acadèmica (titulacions, demanda i oferta anual, evolució); el Claustre (perfil, professors estrangers); alumnes (matriculacions, canals de comunicació, beques i ajuts); informació econòmica (pressupost, estats financers, memòria dels comptes anuals, auditoria, desglossament d’ingressos, desglossament de despeses); i resultats (investigació, resultats acadèmics, satisfacció dels estudiants, rànquing, estudiants de fora de la comunitat i ocupació). Per l’Informe de l’any 2016 s’incorporarà un nou indicador referit a la publicació dels acords dels òrgans de govern.

La URV va publicar el web Portal de Transparència l’any 2014, d’acord amb el marc legal que indiquen la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i la Llei catalana 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

La Fundació va incloure les universitats en les seves anàlisis per la rellevància de la seva funció en el desenvolupament de la societat, i per la dimensió del conjunt. A l’Estat sumen un pressupost d’ingressos de 10.000 M€, acullen més de 250.000 estudiants nous cada any, presenten una oferta de 2.700 ensenyaments de grau i generen prop de 150.000 llocs de treball directes.

Més informació:

Informe de transparencia voluntaria en la web de las universidades españolas 2015

Portal de Transparència URV

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*