17/04/2015

El estudiants valoren amb un 7 el procés de matrícula de grau de la URV del curs 2014-15

S'han enquestat 2.395 estudiants de grau, prop de la meitat dels quals de nou accés. La informació i l'atenció per correu electrònic és el que han valorat més positivament (7,41), mentre que la informació i l'atenció telefònica és el que ha tingut un resultat més baix (6,41). El canvi de l’automatrícula en franges de 30 minuts també ha tingut una valoració positiva -un 6,93- tot i que és l’aspecte que ha rebut més comentaris negatius per part dels estudiants.

Els estudiants de grau estan, en línies generals, satisfets amb el canvis que s’han incorporat en el sistema de matrícula de la URV. Després que aquest curs s’hagin planificat modificacions respecte els anys anteriors –com ara la distribució de franges horàries de 30 minuts per a l’automatrícula en horaris en que les secretaries estaven disponibles- ara els estudiants enquestats han valorat amb una mitjana d’un 7,02 el procés general de matrícula de grau del curs 2014-2015.

Aquest és el resultat general de l’enquesta de satisfacció que ha fet el Servei de Gestió Acadèmica de la URV a un total de 2.395 estudiants de grau, 961 dels quals de nou accés i, la resta, estudiants de segon curs en endavant. L’enquesta ha plantejat sis preguntes sobre la matrícula en general  i una ha fet referència al canvi del sistema de cita en franges de 30 minuts, que s’ha analitzat de forma separada. Pel que fa als resultats generals de les sis preguntes referides al procés de matrícula – informació web, informació i atenció telefònica, informació i atenció per correu, informació i atenció presencial, programa d’automatrícula i sistema en general- la mitjana ha estat de 7,02 sobre 10 i el 70% de les respostes han rebut una valoració de 7 o superior. Per centres, la valoració mitjana de les sis preguntes no varia massa, i es mou entre 6,42 al 7,86.

En general, l’atenció per correu electrònic és la qüestió que rep una puntuació més alta, un 7,41 de mitjana , mentre que l’atenció i la informació telefònica, és la menys valorada, amb un 6,41, un fet que es deu, principalment, a la saturació del servei. L’atenció telefònica ha estat també una de les menys utilitzades pels estudiants, poc més del 58% han fet servir aquest mecanisme per rebre informació.

Pel que fa a la valoració del canvi del procés d’automatrícula en franges de 30 minuts,  la mitjana de les valoracions ha estat del 6,93 sobre 10 punts. Aquest tema ha rebut 169 comentaris negatius, la majoria dels quals, d’estudiants que consideren que el temps que tenen adjudicat per fer la matrícula no és suficient, o que no se’ls ha assignat  la franja correctament . Aquest tema de fet, el de l’adjudicació per franges, és el que més comentaris ha rebut i és on es plantegen més millores de cara al procés de matrícula del curs vinent. Es mantindrà el servei d’automatrícula amb assignacions de franges als estudiants però se’ls donarà més temps per finalitzar el procés. També s’estudia la viabilitat d’altres criteris d’assignació de les franges,  que aquest curs ha estat en funció de la nota mitjana de l’expedient acadèmic. També es planifiquen mesures per evitar la desatenció telefònica dels usuaris i millores en el funcionament de la pantalla de pagament de l’aplicació informàtica d’automatrícula.

Els  resultats de l’enquesta, que, junt amb les línies de treball pel curs 2015-2016 ja s’han presentat als representants del Consell d’Estudiants, es poden veure en aquest enllaç.

Print Friendly, PDF & Email

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

*