Diari digital de la URV -

S’han enquestat 2.395 estudiants de grau, prop de la meitat dels quals de nou accés. La informació i l’atenció per correu electrònic és el que han valorat més positivament (7,41), mentre que la informació i l’atenció telefònica és el que ha tingut un resultat més baix (6,41). El canvi de l’automatrícula en franges de 30 minuts també ha tingut una valoració positiva -un 6,93- tot i que és l’aspecte que ha rebut més comentaris negatius per part dels estudiants.