Diari digital de la URV -

Un total de 1.634 alumnes de grau, més de la meitat dels quals de nou accés, han contestat favorablement les enquestes, on el més valorat ha estat la informació que s’envia per correu electrònic (8,06 sobre 10), i l’atenció telefònica és la que ha tingut un resultat més baix (7,34). Aquest sistema d’enquestes es va implantar al curs 2013-14 i ha servit per detectar mancances i introduir millores en el procés de matrícula

Els resultats de l’enquesta realizada han estat força satisfactoris. De les persones matriculades en un grau l’han contestat 1.941, que han valorat millor el procés d’automatrícula amb una mitjana del 7,52 que en el curs passat, que va ser de 7,02. En més de 3/4 parts de les respostes a les preguntes plantejades, les valoracions han estat de 7 o superiors a 7

S’han enquestat 2.395 estudiants de grau, prop de la meitat dels quals de nou accés. La informació i l’atenció per correu electrònic és el que han valorat més positivament (7,41), mentre que la informació i l’atenció telefònica és el que ha tingut un resultat més baix (6,41). El canvi de l’automatrícula en franges de 30 minuts també ha tingut una valoració positiva -un 6,93- tot i que és l’aspecte que ha rebut més comentaris negatius per part dels estudiants.