05/11/2021

El Claustre aprova el nou Estatut de la URV

El text incorpora canvis formals i de contingut i substituirà el vigent des de 2003

Un moment del Claustre extraordinari en el qual es va debatre el projecte d'Estatut.

La Universitat Rovira i Virgili disposarà d’un nou Estatut, la norma principal que regeix la Universitat, que substituirà el que estava vigent des de 2003. El nou text incorpora canvis formals i de contingut, per adaptar-lo als canvis que s’han produït al llarg d’aquests divuit anys.

Ha estat aprovat per majoria absoluta del Claustre Universitari, format per 139 membres, amb 88 vots a favor, 29 en contra i 17 en blanc. La votació electrònica ha tingut lloc durant la sessió extraordinària del Claustre d’aquest 4 i 5 de novembre, després del debat sobre el projecte d’Estatut. Entrarà en vigor un cop l’aprovi el Govern de la Generalitat i es publiqui al DOGC.

Amb l’aprovació es culmina un procés que va començar el 20 de novembre de 2018, quan el Claustre va aprovar la proposta de la rectora per crear una Comissió d’Estudi que fes l’estudi tècnic sobre la reforma estatutària i establís els criteris per dur-la a terme. Al llarg de tot el procés hi han participat 1.658 membres de la comunitat universitària, en diferents nivells de participació, i s’han presentat 258 esmenes, 112 de les quals van ser acceptades i 83 transaccionades.

Membres del Claustre durant el debat previ a la votació del projecte d’Estatut, en el Claustre del 4 i 5 de novembre.

El text s’ha simplificat amb la supressió de les referències textuals a la legislació vigent, l’utilització d’un llenguatge inclusiu i l’eliminació d’expressions indeterminades. A més d’introduir els principis de la convivència universitària del Codi ètic, els canvis principals pel que fa al contingut són els següents:

Governança i organització
 • L’Estatut conté uns principis generals de governança aplicables a tots els òrgans de govern, dels quals s’han actualitzat les funcions.
 • Es modifica la fórmula de càlcul dels vots de l’elecció de rector o rectora, eliminant la doble ponderació que estava vigent i varia el coeficient del vot: el pes del professorat doctor amb vinculació permanent és del 51%; la resta del col·lectiu docent i investigador és del 12%; els estudiants tenen un pes del 20% i el personal d’administració i serveis, del 17%.
 • Es modifica la distribució de la composició del Consell de Govern Després de ser debatuda l’esmena al Claustre d’aquest 4 de novembre. A banda de rector o rectora, secretari general i gerent, tindrà fins a 50 membres més corresponents a un màxim de 10 vicerectors i membres designats pel rector o rectora, degans i directors d’escola, 12 directors de departament triats per consens o per sorteig per un període de dos anys, que s’incorporen en una circumscripció pròpia, i 5 representants del PDI, 6 dels estudiants i 5 més del PAS. Fins ara el Claustre escollia 20 membres per al Consell de Govern distribuïts en 12 PDI, 5 representants dels estudiants i 3 PAS.
 • Canvia la proporció de membres del Claustre que poden presentar iniciatives (caldrà el 15% dels membres per comptes del 20%).
 • Varia el nombre d’agrupacions per a la representativitat del PDI passa de 4 a 5.
 • Pel que fa als centres, s’actualitzen les funcions i s’unifiquen els noms dels coordinadors de grau, màster i programa de doctorat.
 • També s’actualitzen les funcions dels departaments i s’incorpora la figura del subdirector.
 • Es revisen i s’unifiquen les comissions estatutàries com a òrgans consultius de la universitat.
 • S’introdueix un mecanisme de reforma de l’Estatut més senzill per reformes tècniques.
 • L’Escola de Doctorat es regula al mateix nivell que les facultats i escoles.
Comunitat Universitària
 • S’han homogeneïtzat els drets i deures comuns a tota la comunitat universitària i s’han revisat i actualitzat els articulats dels tres col·lectius.
 • S’incorpora per primera vegada un article sobre valors i condicions de treball que expressa el compromís de la URV amb la negociació amb el representants dels treballadors i treballadores.
Docència i recerca
 • S’actualitza la definició pels diferents estudis de grau, màster i doctorat.
 • S’incorpora un nou redactat simplificat sobre les iniciatives empresarials per a la transferència i la innovació i sobre el Parcs cientificotecnològics.
Mesa del Claustre Universitari en el qual s’ha debatut el projecte d’Estatut.

La informació sobre el projecte d’Estatut, el procés de participació i elaboració i l’accés al text previ a l’aprovació es pot trobar al web participa.urv.cat.

La votació del nou text de l’Estatut de la URV ha estat electrònica.
Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*