21/03/2019 Entrevista

Maria Bonet, vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat

“És necessari conèixer llengües estrangeres per accedir a feines qualificades encara que no calgui acreditar el nivell B1 per graduar-se”

Des d’aquest mes de març, l’obtenció del nivell B1 d’una llengua estrangera ja no és un requisit indispensable per tenir el títol de grau, sinó un mèrit que els estudiants de la URV poden acreditar perquè consti a l’expedient. Així va aprovar-ho el Consell de Govern de la Universitat, una mesura que l’equipara amb la resta d’universitats públiques catalanes. A partir d’ara, les persones que no havien sol·licitat el títol de grau perquè no tenien el nivell B1, ja poden fer-ho.

Per què s’ha pres la decisió de no requerir als estudiants que acreditin el nivell B1 de llengua estrangera per obtenir el títol de grau?

Vam constatar que hi havia més de 700 alumnes que havien finalitzat els estudis de grau i que no s’havien titulat ni havien acreditat el nivell B1 de llengua estrangera. Hem corroborat que la impossibilitat d’acreditar aquest nivell els ha impedit l’obtenció del títol. En aquest sentit, hem valorat que aquesta exigència no pot ser un impediment per al futur professional dels nostres graduats. D’altra banda, hem analitzat la situació de l’exigència del nivell B1 en la resta de les universitats públiques del sistema català i hem comprovat que en la majoria d’elles no s’obliga a acreditar el nivell de llengua estrangera per a obtenir el títol.

Així doncs, què fan la resta d’universitats públiques catalanes al respecte?

En quasi totes, l’acreditació del nivell B1 no és un requeriment per a l’obtenció del títol, per bé que en totes, com a la URV, es promociona i s’incentiva el coneixement de terceres llengües. Per tant, hem volgut alinear la URV amb les fórmules que segueixen altres universitats catalanes i, així, corregir greuges comparatius dels nostres estudiants en relació amb la majoria de les altres universitats.

Què hauran de fer, a partir d’ara, els estudiants que tenen tots els crèdits aprovats però no tenen el nivell B1 d’una tercera llengua per tramitar el títol de grau?

Els estudiants que hagin superat tots els crèdits del grau cursat i no tinguin acreditat el requisit del B1 poden sol·licitar el títol sense cap impediment a partir d’ara. Cadascun d’aquests estudiants han rebut una carta on se’ls explica la situació i se’ls dona indicacions per a l’obtenció del títol. També es pot trobar la informació de com s’ha de fer la sol·licitud del títol al web de la Universitat.

Els estudiants que ja tenen acreditat el nivell B1, poden fer-ho constar en el seu expedient? Quin procediment han de seguir en aquest cas?

Els estudiants que tinguin algun certificat que acrediti aquest nivell B1 o un de superior, poden aportar-lo a la secretaria del seu centre perquè es faci constar al seu expedient.

Malgrat que ja no és obligatori acreditar el nivell, recomana als estudiants assolir com a mínim el nivell B1 de llengua estrangera? Per què?

Aquest canvi de caire administratiu no ha d’afectar en cap cas la necessitat i l’exigència personal de conèixer llengües estrangeres. Per a la nostra universitat és una prioritat promoure i millorar el nivell de llengua estrangera dels estudiants, perquè impacta directament en la futura inserció laboral, sobretot en les feines més qualificades, i és indispensable per accedir al coneixement universitari, a la recerca i a la innovació científica. A més a més, és primordial en la formació dels estudiants de la URV, i així consta com a competència transversal. En aquest sentit, la política de foment del coneixement de llengües estrangeres s’ha de basar en el reconeixement, el seguiment i l’ajuda en l’aprenentatge, en lloc de dificultar l’assoliment de la titulació.

La URV incentivarà d’alguna manera l’aprenentatge d’idiomes? Amb quines accions?

La URV ha fomentat l’aprenentatge d’idiomes a través de l’amplia activitat del Servei Lingüístic, que ofereix cursos amb màxims estàndards de qualitat, proves de nivell d’idioma, acreditacions amb el segell de qualitat ACLES, un espai d’aprenentatge de llengües al CRAI, una borsa d’intercanvis lingüístics i recursos formatius en línia. A més, la universitat impulsa la impartició de continguts curriculars en terceres llengües. Per a avançar cap a un major foment del coneixement de les terceres llengües ens proposem desenvolupar un pla de millora del coneixement de terceres llengües, del qual s’anirà informant.

Print Friendly, PDF & Email