07/11/2016

30 estudis de grau i 14 de màster de la URV han estat acreditats per AQU Catalunya

L'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català , AQU Catalunya, ha acreditat totes les titulacions avaluades a la URV: 30 graus i 14 màsters entre els anys 2014 i 2016. Dos graus i tres màsters, de les facultats de Química i de Lletres, s'han acreditat amb excel·lència

AQU és l’encarregada a Catalunya d’acreditar els ensenyaments oficials a nivell estatal, per garantir-ne la qualitat. Els graus s’han d’acreditar cada 6 anys, i els màsters cada 4. La URV oferta actualment 48 estudis de grau i 48 màsters universitaris; i des del curs 2014-15 AQU Catalunya ha avaluat positivament, concedint-ne l’acreditació, 30 graus i 14 màsters de la URV, que són tots els avaluats, d’acord amb el calendari de treball que es marca l’Agència.

Els estàndards del programa d’acreditació de titulacions d’AQU Catalunya tant per grau com per màster són, resumits:

  • Qualitat del programa formatiu (perfil de competències, adequació al nivell MECES (Marco Español de Cualificación para la Educación Superior), pla d’estudis, estructura del currículum, perfil d’ingrés i nombre d’estudiants, coordinació docent, aplicació de normatives…)
  • Informació pública (informació veraç, completa, actualitzada i accessible sobre les característiques del programa i el seu desenvolupament i resultats).
  • Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (processos implementats que garanteixen el disseny, aprovació, seguiment i acreditació de titulacions; la recollida d’informació i de resultats rellevants per a la millora).
  • Adequació del professorat al programa formatiu (nombre suficient, experiència i dedicació adequades, suport i oportunitats per a la millora de l’activitat docent i investigadora del professorat).
  • Eficàcia dels sistemes de suport a l’aprenentatge ( serveis d’orientació acadèmica i d’orientació professional, recursos materials).
  • Qualitat dels resultats dels programes formatius (resultats d’aprenentatge, metodologies docents i d’avaluació, rendiment acadèmic, indicadors d’inserció laboral).
Acreditats en progrés d’excel·lència

En aquest procés, han destacat el grau de Química i el grau de Bioquímica i Biologia Molecular, de la Facultat de Química, que han estat acreditats amb excel·lència; també el màster en Síntesi, Catàlisi i Disseny Molecular de la mateixa facultat, i el màster Interuniversitari Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i el màster universitari en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, de la Facultat de Lletres.

A la URV es va implantar el Sistema Intern de Garantia de Qualitat (SIGQ) a partir del curs 2009-10 a tots els centres, i la Universitat va obtenir el certificat del disseny del SIGQ a les dotze facultats i escoles tècniques superiors i també al Centre de Formació Permanent de la Fundació URV. Recentment, s’ha aconseguit la certificació de la implantació del SIGQ de la Facultat d’Economia i Empresa, en el marc del projecte pilot d’aquest programa que s’ha portat a terme a nivell del SUC (Sistema Universitari de Catalunya).

 

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*