18/07/2014

L’exposició als compostos del fum del tabac dipositats a determinades superfícies de la llar, augmenta el risc de càncer

La investigació, coordinada per la Universitat de York del Regne Unit amb la participació d'investigadors de la Universitat Rovira i Virgili, ha posat en relleu el risc potencial de càncer entre els no fumadors - particularment els nens petits- exposats als gasos i a les partícules del fum de tabac dipositat en les superfícies de la llar. L'estudi, que s'ha fet en llars de Tarragona, manifesta que els riscos de l'exposició al tabac no acaben quan s'apaga una cigarreta, sinó que s'està en risc pel contacte amb superfícies i pols contaminats per gasos de combustió i partícules residuals . Fins ara, els riscos potencials de càncer per aquesta via d'exposició, que es coneix com fum de tercera mà (Thirdhand tobacco smoke (THS), en anglès), han estat molt poc estudiats i no s'han considerat en les polítiques de salut pública

En aquest estudi s’estima per primera vegada el risc potencial de càncer de l’exposició per ingestió i contacte dèrmic de pols domèstica contaminada amb N-nitrosamines i nitrosamines específiques del tabac (TSNAs), que prové de la degradació de la nicotina dipositada a les partícules de pols. L’exposició a aquest cancerigen genera un risc potencial de càncer entre els no fumadors i, especialment, entre els nens de fins a 5 anys.

Aquesta és la principal conclusió de l’article “Exposure to nitrosamines in thirdhand tobacco smoke increases cancer risk in non-smokers” que s’ha publicat a la revista científica Environment International en el que hi han pres part els catedràtics Rosa Maria Marcé i Francesc Borrull, del grup de recerca de Cromatografia i Aplicacions Mediambientals del Departament de Química Analítica i Química Orgànica de la facultat de Química de la URV. Aquesta línia de recerca la va iniciar la investigadora Noelia Ramírez durant el seu doctorat que va obtenir en el citat grup de recerca de la URV i que actualment és investigadora postdoctoral de la Universitat de York.

Mitjançant l’ús de tècniques analítiques altament sensibles i selectives, els investigadors han determinat la presència de nicotina i nitrosamines en mostres de pols d’habitatges de l’àrea de Tarragona, ocupats per fumadors i no fumadors. Les mesures s’han realitzat utilitzant un sistema de cromatografia de gasos bidimensional integral, acoblat a un detector selectiu de nitrogen, que ha permès que es puguin mesurar per primera vegada les petites quantitats de TSNAs presents a la pols. Utilitzant els nivells observats de nitrosamines i les dades toxicològiques oficials més recents, s’ha estimat el risc a adquirir càncer per aquesta exposició.

Una vegada aspirada la pols de la llar, es van utilitzar tècniques analítiques altament sensibles i selectives.
Una vegada aspirada la pols de la llar, es van utilitzar tècniques analítiques altament sensibles i selectives.

 

En una etapa primerenca de la vida (1-5 anys), el risc estimat en aquest estudi supera el límit superior recomanat per la USEPA (United States Environmental Protection Agency)  en el 77% de les llars de fumadors  i en el 64% de les llars de no fumadors, amb un risc màxim d’un cas addicional de càncer degut a aquesta exposició per cada mil nens exposats en cases de fumadors.

La presència de contaminants específics del tabac en les llars “lliures de fum” posa de manifest que la nicotina i les nitrosamines específiques del tabac es poden dipositar a les partícules ambientals i arribar a les llars dels no fumadors des de l’exterior. Els resultats presentats evidencien les conseqüències potencialment greus a llarg termini de l’exposició a aquest anomenat  fum de tercera mà, especialment entre els nens, i aporten nova evidència sobre el seu potencial risc per a la salut i, per tant, els autors del treball consideren que s’han de tenir en compte per elaborar les futures polítiques ambientals i de salut.

L’estudi ha tingut el suport del pel Consell de Recerca del Medi Ambient Natural del Regne Unit (NERC) i la Direcció General de Recerca de la Generalitat de Catalunya.

Print Friendly, PDF & Email

Comenta

*